. .
Deutsch
Deutschland
Anmelden
Tipp von eurobuch.com
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 3442077567 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 69,90 €, größter Preis: 71,86 €, Mittelwert: 71,00 €
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderne - Kai Buchholz (Herausgeber)
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Kai Buchholz (Herausgeber):
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderne - Taschenbuch

2001, ISBN: 9783442077564

Gebundene Ausgabe, ID: 811589095

8°: [6] 11 [1] 208 [2] pp. Op de titelpagina een aardige staalgravure van het zeilschip Jan Hendrik bij de St. Paulus Rots, door J.B. Tetar van Elven naar H.A. Klinkhamer. In de tekst twee gravures van dankbekers. Half leer. Rug en voorplat los. Korteweg & Idema, Vinger Gods, wat zijt gij groot (Amsterdam 1978), p.131-187; Potgieter, Kritische studiën (Haarlem 1886) II, 136-190; Willems, Bernard ter Haar 1806-1880 (Groningen 1969); F & vd B p.307; NNBW II, 536; Ter Haar (Amsterdam 1806 - Velp 1880) was in zijn tijd een gevierd kanselredenaar, een populair dichter en een bemind hoogleraar, concludeerde J.H.J. Willems in zijn biografie van de dominee-dichter. Gedurende enkele jaren was hij bovendien een (door Potgieter niet erg gewaardeerd) redactielid van 'De Gids', maar predikambt en redacteurschap gingen duidelijk niet samen. 'De St. Paulus rots' is het berijmde verhaal van een schipbreuk, geschreven in de trant van de door hem bewonderde Tollens. In 1845 was de splinternieuwe bark 'Jan Hendrik' als gevolg van slecht zeemanschap op de St. Paulusrots gezeild, een eilandje in de zuidelijke Atlantische Oceaan even boven de evenaar, zo'n 800 kilometer uit de Braziliaanse kust. Aan de hand van journalen van de eerste stuurman en de scheepsarts - deze zijn achter het gedicht geplaatst - beschrijft Ter Haar de gebeurtenis die afliep met de redding van op vier na alle opvarenden. Het dichtverhaal - vóór publicatie door de dichter met veel succes voorgedragen in verscheidene steden - werd door bijna iedereen, publiek en critici, enthousiast ontvangen; nog in 1847 volgden twee herdrukken. Potgieter echter, die toch al een hekel had gekregen aan de volgens hem zwaar overschatte dominee-dichters (Beets, Hasebroek, Ter Haar, Ten Kate, om de belangrijkste te noemen) laat in zijn recensie in 'De Gids' weinig heel van het werk: uit bijna alle 54 pagina's van zijn kritiek blijkt dat hij verre de voorkeur geeft aan het eenvoudige proza van scheeps-heelmeester Hanou en opperstuurman Vierow boven de verzen van zijn voormalige mederedacteur. Tussen Ter Haar en Potgieter kwam het daarna niet meer goed., 8º: 24 pp. Oorspr. bedrukt papieren omslag. Knuttel 29471 Buijnsters en Buijnsters-Smets, Lust en Leering (Zwolle 2001), p.260-277, 304-321 Humoristisch gedicht over de oprichting van een standbeeld voor Rembrandt op de Amsterdamse Botermarkt, het huidige Rembrandtplein. De Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman (1806 - 1863) heeft heel veel geschreven, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Vooral nadat hij in 1849 was gestopt als onderwijzer verscheen van hem het ene luimige dichtwerkje na het andere prentenboek. Hij is de auteur van het sinterklaaslied der sinterklaasliederen 'Zie, ginds komt de stoomboot...' en de maker van het eerste sinterklaasboek ('Sint Nikolaas en zijn knecht' (1850)), waarin Spanje, stoomboot, zak en Zwarte Piet worden geïntroduceerd, zaken die sinds die tijd onverbrekelijk met Sinterklaas verbonden zijn., 8°: * 6 (-*6) A-H 8 I 2 (-I2), gepag.: 10, [2] 129 [1] pp. Gegraveerde titelpagina met vignet en tegenover de titelpagina een portret van Van Heijningen Bosch door Philip Velijn naar W.B. van der Kooi. Kartonnen band. Lit.: Buijnsters-Buijnsters-Smets, Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw (Zwolle 2001) p.28; NNBW I, 438; F. & vd B. p.97 Saalmink I, 814 Deze dichtbundel is de enige die Van Heijningen Bosch (Groningen 1773 - Groningen 1821) voor volwassenen heeft geschreven. Als kinderboekschrijver was hij echter zeer productief. Zijn boekjes zijn tot halverwege de negentiende eeuw overal gebruikt op de scholen, waardoor sommige het in de loop van de jaren tot 40, 50 herdrukken hebben gebracht. 'Moeder Anna en hare kindertjes' (1806) is zelfs 60 keer gedrukt. Van Heijningen Bosch was van 1806 tot zijn dood redacteur van de Ommerlander (later Provinciale Groninger) Courant, maar dat liet hem genoeg tijd voor zijn favoriete bezigheid: het schrijven van verhaaltjes en versjes voor kinderen. Uitgever Schierbeek (1778 - 1844) was een zwager van Van Heijningen Bosch. Ook diens kinderboeken zijn bij hem verschenen., 8º: * 4 A-D 4 E 2, gepag.: [8] 67 [1] pp. Met het vignet van de Amsterdamse schouwburg. Half leer, eerste en laatste pagina's met watervlekken. Van Aken II, p.216; CBMNL 475; De Haas 27 Ploos van Amstel, Portret van een koopman en uitvinder. Cornelis Ploos van Amstel (Assen 1980); Singeling, Gezellige schrijvers; De Vries, Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800 (Nijmegen 2001); Witsen Geysbeek V, p.192; F & vd B p.674 Het treurspel, een vertaling van 'Aristomène' uit 1749, is opgedragen aan mr. Pieter van Schuylenburch, heer van Moermont en Renesse, vroedschap en schepen van Haarlem.Roullaud (Amsterdam 1729 - Amsterdam 1790) werd opgeleid voor de handel en heeft zich daarnaast intensief beziggehouden met de letteren. Hij was lid van alle belangrijke letterkundige en culturele genootschappen in Amsterdam, behoorde tot de groep dichters die de psalmen opnieuw vertaalden en tot de vertalers van de fabels van Gellert. Ook was hij een van de vijf leden van het toneelgenootschap 'Oefening beschaaft de kunsten' en zeer actief in 'Diligentiae omnia', waar hard gewerkt werd aan een Nederlandse dichtleer. 'Aristomenes' is het werk van Roullaud alleen; later is vaak moeilijk vast te stellen wie van 'Oefening beschaaft de kunsten' een bepaald stuk heeft (of: hebben) geschreven. Witsen Geysbeek weet nog te vertellen dat Roullaud loontrekkend Regent van den Amsterdamschen schouwburg [was]; in de uitoefening der werkzaamheden van dezen post werd hij door eene beroerte overvallen, die hem in het graf sleepte den 28 Augustus 1790.&#11, 8°: pi1 * 4 A-D 8 E 4 F 2, gepag.: [2] [8] 75 [1] pp. Met een gegraveerde titelpagina door Jan Punt, een gegraveerd titelvignet en boven de opdracht aan Jacob Guillot een kopvignet met diens wapen, eveneens door Punt. Half leer. Albach, Helden, draken en comedianten, Het Nederlandse toneelleven voor, in en na de , 523, e tijd (Amsterdam 1956); Mattheij, Waardering en kritiek. Johannes Nomsz en de Amsterdamse schouwburg (Amsterdam 1980); NNBW VII, 911; Kalff VI, p.476; Te Winkel V, p.448 Van Aken II, p.240; Arpots (toneel) 431; CBMNL 2334; De Haas 150; Mattheij 7a Het eerste stuk van Nomsz (Amsterdam 1738 - Amsterdam 1803) dat bij de drukker van de Amsterdamse schouwburg, Izaak Duim, is verschenen en daarmee ook het eerste van hem dat daar is opgevoerd. Hij heeft het opgedragen aan Jacob Guillot die als regent van het Burgerweeshuis ook regent was van de schouwburg. Nomsz was een van de productiefste auteurs uit de tweede helft van de 18e eeuw. Bijna elk literaire genre heeft hij beoefend, in proza en dichtmaat, maar vooral aan het toneel wijdde hij zijn uitermate vlotte pen: hij heeft 53 toneelstukken nagelaten, voor een belangrijk deel oorspronkelijk werk, waarbij Voltaire zijn grote voorbeeld was. In zijn eigen tijd, maar ook nog lang na zijn dood werden sommige stukken regelmatig gespeeld en voor goed gevulde zalen, al was dat volgens sommigen vooral omdat zijn teksten de acteurs alle ruimte boden op het toneel te schitteren. Die grote productiviteit heeft niet kunnen voorkomen dat hij in armoede is gestorven, in het Amsterdamse St. Pietersgasthuis. Menigeen heeft dat - weliswaar pas na Nomsz' dood - de schouwburgbestuurders zeer kwalijk genomen; die hadden immers jarenlang van hem geprofiteerd. Een van die critici was Bilderdijk, die nog in 1820 dichtte: Zie Nomsz op 't gasthuisstroo, en, daar den adem geven, / Die Drukkers door zijn vlijt en4, 398, ers had doen leven. Zelf moet hij, niet geplaagd door een overmatige bescheidenheid, kort voor zijn dood tegen uitgever Uylenbroek hebben gezegd: Cervantes en Camoëns zijn in een Gasthuis gestorven; dat is het lot van groote mannen, en moet ook het mijne zijn., 8º: pi 4 A-G 8, gepag.: [8] 110 pp. Titelvignet door door J.F. Lange naar B.A. Fallee en L. Temminck. Oorspr. half leer, op de titelpagina met potlood: Sauer. Van Aken II, p.329; Saalmink II, p.1522 Van het oorspronkelijke stuk zijn titel noch auteur bekend. Of Sauer de vertaler is, staat niet vast. De enige aanwijzing is een aantekening op de titelpagina. Van zeven andere toneelstukken staat vast dat Sauer ze heeft vertaald, maar die zijn alle uit het Duits., 8°: * 4 A-D 8 [D7 als *3], gepag.: [8] 60 [4] pp. Vignet van de schouwburg gegraveerd door Nicolaas van Frankendaal op de titelpagina. Half leer, mooi exemplaar op groot papier. Lit.: NNBW III, 41; zie over Kortebrand NNBW III, 716 Van Aken II, p.167; Arpots (toneel) 120; CBMNL 2787 Asschenbergh (Amsterdam 1726 - Amsterdam 1792) heeft het stuk (de eerstling myner kunst noemt hij het, al is van hem ook het herdersspel Climeene uit 1747 bekend) opgedragen aan de Rotterdammer Jakob Kortebrand (1697-1777), die werkzaam was bij de Bank van Leening in Rotterdam en zich in zijn vrije tijd aan geschiedenis en letteren wijdde. Ondanks die uitspraak van Asschenbergh bestaat er enige onzekerheid over zijn auteurschap, omdat in een Lijst van toneelstukken van de leden van Oefening Beschaaft de Kunsten 'De graaf van Essex' wordt toegeschreven J. Lutkeman (ca. 1720-1782). Het toneelgezelschap 'Oefening beschaaft de kunsten' was van 1764 tot 1792 actief in Amsterdam en zowel Asschenbergh als Lutkeman waren er lid van. Van andere stukken staat vast dat Asschenberg ze samen met anderen (Hartsen, Roullaud en ook Lutkeman) heeft geschreven. De auteur van het oorspronkelijke werk,Thomas Corneille (1625 - 1709), was een broer van de beroemde , 523, e toneelschrijver Pierre Corneille., Hinder & Deelmann, 1974. 1974. Hardcover. 19,8 x 14,4 x 1,8 cm. Bhagavadgita Östliche Philosophie Satyagraha Dhulia West Kandesh Bombay Bhagavadgita Hindi Bengali Gujarati Tamil Telegu Malayalam Oriya Sindhi Urdu Kannada Konkani An 18 aufeinander folgenden Sonntagen, vom 21.Februar bis zum 19.Juni 1932, sprach Acharya Vinoba Bhave zu seinen Mitgefangenen im Gefängnis von Dhulia, West Kandesh, Bombay, über jeweils eines der 18 Kapitel der Bhagavadgita - Indiens heiligstes Buch. Er hielt seine Ansprachen in Marathi, seiner Muttersprache, in der sie auch niedergeschrieben und erstmals veröffentlicht wurden. Später wurden sie, nach Überprüfung durch Vinoba, in die Sprachen Hindi, Bengali, Gujarati, Tamil, Telegu, Malayalam, Oriya, Sindhi, Urdu, Kannada, Konkani und Englisch übersetzt. Weit mehr als eine Million Exemplare wurden davon bisher verkauft. Die vorliegende deutsche Übersetzung basiert dem Wunsche des Verfassers gemäß auf der Hindi- und der englischen Ausgabe der "Talks on the Gita", wie sie in Indien erschienen sind. In seiner Einführung schreibt Jayaprakash Narayan"Vinoba ist in erster Linie und vor allen Dingen ein Mann Gottes. Der Dienst am Nächsten ist für ihn nichts anderes als das Bemühen, mit Gott eins zu werden. Jede Sekunde ist er bestrebt, sich selber auszulöschen, vollkommen leer zu werden, damit Gott ihn erfülle und zu seinem Werkzeug mache. Die Vorträge eines solchen Menschen über eines der tiefgründigsten religiös-philosophischen Werke aller Zeiten sollte jedem, unabhängig von Rasse, Religion oder Nationalität, von unschätzbarem Wert sein." Aus dem Text des BuchesManche Leute sagen"Die Gita lehrt nur, in unserem Tun auf die Früchte zu verzichten. Aber sie sagt uns nicht, was wir tun sollen." Das scheint nur so, trifft aber in Wirklichkeit nicht zu. Denn wenn erst einmal gesagt ist"Handle unter Verzicht auf die Früchte!", wird uns klar, was wir tun und was wir lassen sollen.rliches, Selbstverständliches werden. Autor: Vinoba Bhave war einer der großen spirituellen Führer und Sozialreformer des modernen Indien. Seine Arbeit und seine Persönlichkeit bewegten die Herzen vieler Inder vom Premierminister bis zu den Armen. Geboren 1895, leistete er im Alter von zehn Jahren einen Eid zu lebenslanger Ehelosigkeit und zum Dienst an anderen. Auf der Suche nach einem Lebensweg, der sowohl spirituelle Wahrheit als auch praktisches Handeln verkörpert, begegnete er Gandhi und schloß sich dessen Kampf für die Wiedererstehung Indiens an. 1940 beauftragte Gandhi ihn als ersten, der britischen Besatzungsmacht den gewaltfreien Widerstand (Satyagraha) zu erklären. Später, nachdem die Unabhängigkeit erreicht worden war, begann Vinoba mit seiner einzigartigen Bhudan-(Landschenkungs-)Bewegung. Zwanzig Jahre lang wanderte er kreuz und quer durch Indien, um die Großgrundbesitzer zu überzeugen, den landlosen Bauern ihres Dorfes insgesamt über vier Millionen Morgen Land zu schenken. Bhagavadgita Östliche Philosophie Satyagraha Dhulia West Kandesh Bombay Bhagavadgita Hindi Bengali Gujarati Tamil Telegu Malayalam Oriya Sindhi Urdu Kannada Konkani An 18 aufeinander folgenden Sonntagen, vom 21.Februar bis zum 19.Juni 1932, sprach Acharya Vinoba Bhave zu seinen Mitgefangenen im Gefängnis von Dhulia, West Kandesh, Bombay, über jeweils eines der 18 Kapitel der Bhagavadgita - Indiens heiligstes Buch. Er hielt seine Ansprachen in Marathi, seiner Muttersprache, in der sie auch niedergeschrieben und erstmals veröffentlicht wurden. Später wurden sie, nach Überprüfung durch Vinoba, in die Sprachen Hindi, Bengali, Gujarati, Tamil, Telegu, Malayalam, Oriya, Sindhi, Urdu, Kannada, Konkani und Englisch übersetzt. Weit mehr als eine Million Exemplare wurden davon bisher verkauft. Die vorliegende deutsche Übersetzung basiert dem Wunsche des Verfassers gemäß auf der Hindi- und der englischen Ausgabe der "Talks on the Gita", wie sie in Indien erschienen sind. In seiner Einführung schreibt Jayaprakash Narayan"Vinoba ist in erster Linie und vor allen Dingen ein Mann Gottes. Der Dienst am Nächsten ist für ihn nichts anderes als das Bemühen, mit Gott eins zu werden. Jede Sekunde ist er bestrebt, sich selber auszulöschen, vollkommen leer zu werden, damit Gott ihn erfülle und zu seinem Werkzeug mache. Die Vorträge eines solchen Menschen über eines der tiefgründigsten religiös-philosophischen Werke aller Zeiten sollte jedem, unabhängig von Rasse, Religion oder Nationalität, von unschätzbarem Wert sein." Aus dem Text des BuchesManche Leute sagen"Die Gita lehrt nur, in unserem Tun auf die Früchte zu verzichten. Aber sie sagt uns nicht, was wir tun sollen." Das scheint nur so, trifft aber in Wirklichkeit nicht zu. Denn wenn erst einmal gesagt ist"Handle unter Verzicht auf die Früchte!", wird uns klar, was wir tun und was wir lassen sollen.rliches, Selbstverständliches werden. Autor: Vinoba Bhave war einer der großen spirituellen Führer und Sozialreformer des modernen Indien. Seine Arbeit und seine Persönlichkeit bewegten die Herzen vieler Inder vom Premierminister bis zu den Armen. Geboren 1895, leistete er im Alter von zehn Jahren einen Eid zu lebenslanger Ehelosigkeit und zum Dienst an anderen. Auf der Suche nach einem Lebensweg, der sowohl spirituelle Wahrheit als auch praktisches Handeln verkörpert, begegnete er Gandhi und schloß sich dessen Kampf für die Wiedererstehung Indiens an. 1940 beauftragte Gandhi ihn als ersten, der britischen Besatzungsmacht den gewaltfreien Widerstand (Satyagraha) zu erklären. Später, nachdem die Unabhängigkeit erreicht worden war, begann Vinoba mit seiner einzigartigen Bhudan-(Landschenkungs-)Bewegung. Zwanzig Jahre lang wanderte er kreuz und quer durch Indien, um die Großgrundbesitzer zu überzeugen, den landlosen Bauern ihres Dorfes insgesamt über vier Millionen Morgen Land zu schenken., Hinder & Deelmann, 1974, 8°: pi1 * 4 A-M 8 N 4, gepag.: [2] 8, 199 [1] pp. Gegraveerde titelpagina met vignet door Philipp Velijn naar A. Elink Sterk. Half leer, deels onopengesneden.Lit.: NNBW IV, 272 Dongelmans 230514a; Saalmink I, p.283 Eerste dichtbundel van A. Boxman (Gorinchem 1796- Gorinchem 1856), vriend en navolger van de Rotterdamse dichter Hendrik Tollens. Boxman, die behoorde tot de verlichte burgerij, is bijna 40 jaar in het gemeentelijk bestuur werkzaam geweest, eerst als raadslid, later wethouder en tenslotte 12 jaar als burgemeester van Gorinchem. In de dichtbundel vindt men onder meer gedichten over de stoomboot, de heideontginningen in Drente en de Nederlandse nijverheid. In zijn voorwoord verontschuldigt hij zich voor het laten rijmen van ij op ei, volgens velen heiligschennis, maar hij vindt het niet verwerpelijker dan sommige andere rijmen die zijn collega's gebruiken. &#11, Zürich: Nagel + Kimche Verlag Ag, Auflage: 5 (16. September 2006). Auflage: 5 (16. September 2006). Hardcover. 212x134x19 mm. Die Beiträge vermessen pietätvoll auch das Spannungsfeld zwischen Tragik und situativer Komik, das in einem Krankheitsbild begründet liegt, das die rationalen Erwartungen von Außenstehenden oft so leer laufen lässt wie Alzheimer das kognitive Vermögen von Betroffenen. Das Thema Demenz taucht in den Medien immer häufiger auf. Es ist das Abbild einer realen EntwicklungWir werden immer älter, und die Zahl von gegenwärtig 1,2 Millionen Dementen in den deutschsprachigen Ländern steigt beängstigend rasch. Verlag und Herausgeberin haben zehn Schriftsteller aufgefordert, dem Vergessen literarisch zu begegnen. Über den Autor: Klara Obermüller arbeitet seit vielen Jahren als Rezensentin, heute vor allem für die FAZ und die Weltwoche. Bis 2002 war sie Redaktorin und Moderatorin der Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen DRS. Bei Nagel & Kimche erschien: Wir sind eigenartig, ohne Zweifel (2003). Besprechung / Review zu "Es schneit in meinem Kopf": "Die Beiträge vermessen pietätvoll auch das Spannungsfeld zwischen Tragik und situativer Komik, das in einem Krankheitsbild begründet liegt, das die rationalen Erwartungen von Außenstehenden oft so leer laufen lässt wie Alzheimer das kognitive Vermögen von Betroffenen." Hendrik Werner, Literarische Welt, 11.11.2006 Textauszüge von "Es schneit in meinem Kopf": Wie ist es, wenn es anfängt? Wie merkt man, dass jemand Alzheimer hat? Wie merkt man es selbst? Das sind Fragen, die heutzutage viele Leute umtreiben. «Niemand ist davor gefeit, dass er von sich selbst verlassen wird», schrieb unlängst der Spiegel in einer Sonderausgabe über ‹Die Entschlüsselung des Gehirns›. Wenn es bald jeden Zehnten, jeden Dritten, jeden Zweiten trifft, wie gehe ich gegebenenfalls damit um? Was bleibt von einer Beziehung übrig, in der der eine den andern nicht mehr erkennt? Auch dies sind Fragen, mit denen wir leben müssen. Sie machen Angst, und Antwort bekommen wir erst, wenn wir schon mittendrin sind: wenn die kleinen Vergesslichkeiten beginnen, wenn die Handschrift sich verändert, wenn Wochentage und Uhrzeiten verschwimmen und vertraute Gesichter fremd wirken. Wenn die Kleider verkehrt herum angezogen werden, wenn der Plastikeimer auf der Herdplatte schmilzt und die Schlüssel im Kühlschrank landen. Wenn die Rastlosigkeit kommt und das Chaos im Kopf immer weiter um sich greift. Wenn die Jahre zwischen gestern und heute wie ausgelöscht sind und ich schließlich auch nicht mehr weiß, dass ich mit dem Menschen verheiratet bin, der mir da am Tisch gegenübersitzt. Spätestens an diesem Punkt stellt sich für die meisten Betroffenen die Frage nach der geeigneten Unterbringung des Patienten oder der Patientin: die Frage nach dem Heim. Nur schon das Wort weckt Ängste und riecht nach schlechtem Gewissen. «In ein Heim abschieben, das würde ich nie tun», heißt es, wenn in Diskussionen von Alzheimer die Rede ist. Man ist sich einig, dass ein Heim Horror, Vernachlässigung, Zwang und Rücksichtslosigkeit bedeutet. Lieber ruiniert man sich selbst, als seinen Eltern, seinem Partner das zuzumuten. Aus verschiedenen Artikeln und Büchern, die in letzter Zeit erschienen sind, geht jedoch hervor, dass die Umstände sich ändern und Heime auch ganz anders aussehen können. Es gibt heute therapeutische Wohngemeinschaften, es gibt Tagesstätten, geriatrische Tages- und Nachtkliniken, und es gibt Heime, die speziell auf die Bedürfnisse Demenzkranker ausgerichtet sind. Sie entlasten nicht nur die Angehörigen, sie bieten auch den Patienten ein Ambiente, das den Besonderheiten ihrer Krankheit Rechnung trägt. Ein solcher Ort, an dem die Verwirrten verwirrt und die Rastlosen rastlos sein dürfen, ist das gerontopsychiatrische Krankenheim Sonnweid in Wetzikon bei Zürich. Sein Therapie-Konzept folgt dem natürlichen Verlauf der Krankheit und entwickelt für jeden Menschen sein individuelles Modell. Von den ersten Defiziten und Fehlleistungen über den Verlust sozialer Fähigkeiten und sprachlicher Kommunikation bis hin zur Phase vollkommener Schutz- und Hilflosigkeit stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern unterschiedliche Betreuungsformen zur Verfügung, die unterstützen, was an Fähigkeiten noch vorhanden, aber nichts fordern, was unwiederbringlich verloren ist. Darüber hinaus hat es sich die Stiftung der Klinik Sonnweid zur Aufgabe gemacht, das Problembewusstsein für den Umgang mit Alzheimer und Demenz in der Öffentlichkeit zu schärfen. Auf ihre Anregung und Unterstützung geht die hier vorliegende Anthologie zurück, in der zehn namhafte Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sich Gedanken über den Verlust des Denkens machen und versuchen, dem Prozess des schleichenden Vergessens mit literarischen Mitteln beizukommen. Einige von ihnen schreiben aus persönlicher Erfahrung mit Eltern oder Freunden. Andere haben recherchiert, wieder andere Geschichten erfunden. Alle aber haben sie sehr genau hingeschaut und sich kraft ihrer Phantasie und ihrer Einfühlungsgabe Randbezirke menschlichen Erlebens erschlossen, die noch kaum je betreten wurden. Entstanden sind dabei Texte, die berühren, manchmal erschrecken und in seltenen Momenten auch eine ganz eigene Komik entwickeln. Der Band Es schneit in meinem Kopf ist kein Sachbuch zum Thema ‹Alzheimer›. Er gibt keine Pflegetipps und keine Informationen über Ursachen und mögliche Therapie der ominösen Krankheit. Die zehn Prosatexte sind vielmehr literarische Annäherungen an ein Phänomen, das zu den großen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft gehört. Gemeinsam ist ihnen der Respekt für den Menschen auch und gerade dort, wo er auf unerklärliche Weise von sich selbst verlassen wird. Es schneit in meinem Kopf: Erzählungen über Alzheimer und Demenz [Gebundene Ausgabe] von Klara Obermüller Alzheimersche Krankheit Romane Erzählungen Demenz; Belletristik/Erzählende Literatur Belletristik Demente Alzheimer Gehirn Krankheitsbild Geriatrie Alzheimersche Krankheit Gerontologie Romane Erzählungen Demenz Belletristik Erzählende Literatur ISBN-10 3-312-00381-4 / 3312003814 ISBN-13 978-3-312-00381-5 / 9783312003815 Demente Alzheimer Gehirn Krankheitsbild Geriatrie Alzheimersche Krankheit Gerontologie Romane Erzählungen Demenz Belletristik Erzählende Literatur Die Beiträge vermessen pietätvoll auch das Spannungsfeld zwischen Tragik und situativer Komik, das in einem Krankheitsbild begründet liegt, das die rationalen Erwartungen von Außenstehenden oft so leer laufen lässt wie Alzheimer das kognitive Vermögen von Betroffenen. Das Thema Demenz taucht in den Medien immer häufiger auf. Es ist das Abbild einer realen EntwicklungWir werden immer älter, und die Zahl von gegenwärtig 1,2 Millionen Dementen in den deutschsprachigen Ländern steigt beängstigend rasch. Verlag und Herausgeberin haben zehn Schriftsteller aufgefordert, dem Vergessen literarisch zu begegnen. Über den Autor: Klara Obermüller arbeitet seit vielen Jahren als Rezensentin, heute vor allem für die FAZ und die Weltwoche. Bis 2002 war sie Redaktorin und Moderatorin der Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen DRS. Bei Nagel & Kimche erschien: Wir sind eigenartig, ohne Zweifel (2003). Besprechung / Review zu "Es schneit in meinem Kopf": "Die Beiträge vermessen pietätvoll auch das Spannungsfeld zwischen Tragik und situativer Komik, das in einem Krankheitsbild begründet liegt, das die rationalen Erwartungen von Außenstehenden oft so leer laufen lässt wie Alzheimer das kognitive Vermögen von Betroffenen." Hendrik Werner, Literarische Welt, 11.11.2006 Textauszüge von "Es schneit in meinem Kopf": Wie ist es, wenn es anfängt? Wie merkt man, dass jemand Alzheimer hat? Wie merkt man es selbst? Das sind Fragen, die heutzutage viele Leute umtreiben. «Niemand ist davor gefeit, dass er von sich selbst verlassen wird», schrieb unlängst der Spiegel in einer Sonderausgabe über ‹Die Entschlüsselung des Gehirns›. Wenn es bald jeden Zehnten, jeden Dritten, jeden Zweiten trifft, wie gehe ich gegebenenfalls damit um? Was bleibt von einer Beziehung übrig, in der der eine den andern nicht mehr erkennt? Auch dies sind Fragen, mit denen wir leben müssen. Sie machen Angst, und Antwort bekommen wir erst, wenn wir schon mittendrin sind: wenn die kleinen Vergesslichkeiten beginnen, wenn die Handschrift sich verändert, wenn Wochentage und Uhrzeiten verschwimmen und vertraute Gesichter fremd wirken. Wenn die Kleider verkehrt herum angezogen werden, wenn der Plastikeimer auf der Herdplatte schmilzt und die Schlüssel im Kühlschrank landen. Wenn die Rastlosigkeit kommt und das Chaos im Kopf immer weiter um sich greift. Wenn die Jahre zwischen gestern und heute wie ausgelöscht sind und ich schließlich auch nicht mehr weiß, dass ich mit dem Menschen verheiratet bin, der mir da am Tisch gegenübersitzt. Spätestens an diesem Punkt stellt sich für die meisten Betroffenen die Frage nach der geeigneten Unterbringung des Patienten oder der Patientin: die Frage nach dem Heim. Nur schon das Wort weckt Ängste und riecht nach schlechtem Gewissen. «In ein Heim abschieben, das würde ich nie tun», heißt es, wenn in Diskussionen von Alzheimer die Rede ist. Man ist sich einig, dass ein Heim Horror, Vernachlässigung, Zwang und Rücksichtslosigkeit bedeutet. Lieber ruiniert man sich selbst, als seinen Eltern, seinem Partner das zuzumuten. Aus verschiedenen Artikeln und Büchern, die in letzter Zeit erschienen sind, geht jedoch hervor, dass die Umstände sich ändern und Heime auch ganz anders aussehen können. Es gibt heute therapeutische Wohngemeinschaften, es gibt Tagesstätten, geriatrische Tages- und Nachtkliniken, und es gibt Heime, die speziell auf die Bedürfnisse Demenzkranker ausgerichtet sind. Sie entlasten nicht nur die Angehörigen, sie bieten auch den Patienten ein Ambiente, das den Besonderheiten ihrer Krankheit Rechnung trägt. Ein solcher Ort, an dem die Verwirrten verwirrt und die Rastlosen rastlos sein dürfen, ist das gerontopsychiatrische Krankenheim Sonnweid in Wetzikon bei Zürich. Sein Therapie-Konzept folgt dem natürlichen Verlauf der Krankheit und entwickelt für jeden Menschen sein individuelles Modell. Von den ersten Defiziten und Fehlleistungen über den Verlust sozialer Fähigkeiten und sprachlicher Kommunikation bis hin zur Phase vollkommener Schutz- und Hilflosigkeit stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern unterschiedliche Betreuungsformen zur Verfügung, die unterstützen, was an Fähigkeiten noch vorhanden, aber nichts fordern, was unwiederbringlich verloren ist. Darüber hinaus hat es sich die Stiftung der Klinik Sonnweid zur Aufgabe gemacht, das Problembewusstsein für den Umgang mit Alzheimer und Demenz in der Öffentlichkeit zu schärfen. Auf ihre Anregung und Unterstützung geht die hier vorliegende Anthologie zurück, in der zehn namhafte Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sich Gedanken über den Verlust des Denkens machen und versuchen, dem Prozess des schleichenden Vergessens mit literarischen Mitteln beizukommen. Einige von ihnen schreiben aus persönlicher Erfahrung mit Eltern oder Freunden. Andere haben recherchiert, wieder andere Geschichten erfunden. Alle aber haben sie sehr genau hingeschaut und sich kraft ihrer Phantasie und ihrer Einfühlungsgabe Randbezirke menschlichen Erlebens erschlossen, die noch kaum je betreten wurden. Entstanden sind dabei Texte, die berühren, manchmal erschrecken und in seltenen Momenten auch eine ganz eigene Komik entwickeln. Der Band Es schneit in meinem Kopf ist kein Sachbuch zum Thema ‹Alzheimer›. Er gibt keine Pflegetipps und keine Informationen über Ursachen und mögliche Therapie der ominösen Krankheit. Die zehn Prosatexte sind vielmehr literarische Annäherungen an ein Phänomen, das zu den großen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft gehört. Gemeinsam ist ihnen der Respekt für den Menschen auch und gerade dort, wo er auf unerklärliche Weise von sich selbst verlassen wird. Es schneit in meinem Kopf: Erzählungen über Alzheimer und Demenz [Gebundene Ausgabe] von Klara Obermüller Alzheimersche Krankheit Romane Erzählungen Demenz; Belletristik/Erzählende Literatur Belletristik ISBN-10 3-312-00381-4 / 3312003814 ISBN-13 978-3-312-00381-5 / 9783312003815, Nagel + Kimche Verlag Ag, 8°: *#8(*1+pi1) A-G#8, gepag.: 16, 112 pp. Met een ovaal portret van Johanna Gray op de titelpagina gegraveerd door Reinier Vinkeles en een plaat door dezelfde. Half leer. Lit.: Van Aken II, 99, Arpots (toneel) 571; Broos p.22; CBMNL 4441 'Ladij Johanna Graij' is een vrije navolging van het gelijknamige toneelstuk van Christoph Martin Wieland uit 1758, zoals Feith in zijn voorbericht uitvoerig uiteenzet. Een fragment van het stuk had hij vier jaar tevoren gepubliceerd in het derde deel van zijn 'Brieven over verscheiden onderwerpen', in de overtuiging dat hij het treurspel nooit zou voltooien. Ook twee andere achttiende-eeuwse schrijvers, Gijsbert Tysens (1722) en Petronella Moens (1789), hebben een toneelstuk gewijd aan Jane Grey (1537-1554), die in 1553 negen dagen koningin van Engeland was en enkele maanden na haar aftreden op bevel van haar opvolgster Mary Tudor in de Tower werd onthoofd., 8°: pi 2 (pi1+2pi1) A-E 8, gepag.: [2] 4, 79 [1] pp. Gegraveerde titelpagina met vignet door P. Mottet naar W. Bilderdijk.Half leer, stickertje op voorplat, vochtvlek op titelpagina. Te Winkel VI, p.433 Saalmink I, p.426 Het treurspel 'Alfonsus de Eerste' was Da Costa's inzending op een prijsvraag die ten doel had het niveau van het Nederlands toneel te verhogen. Van de 10 inzendingen werd er geen bekroond; wel werden 6 stukken gedrukt, waaronder Alfonsus, het stuk dat de jury het best was bevallen. Het verhaalt de geschiedenis van de tweede koning van Portugal, een onderwerp dat Da Costa op het lijf geschreven was, trots als hij was op zijn adellijke Portugees-joodse afkomst., 8°: [2] 14 [4] 243 [1] pp. Op de titelpagina een litho door Abraham Vinkeles (afbeelding) en P. Lippens (belettering) gedrukt bij Dewasme in Brussel. Half leer, hoekje uit schutblad gescheurd, verder goed exemplaar. Lit.: Marres-Schretlen, 'Ontstaan en opkomst van de lithografie in Nederland', in: De Boekenwereld 15 (1998) 1; Moulijn en Waller, De eerste jaren der lithografische prentkunst in Nederland (Den Haag 1927); F & vd B p.380 Saalmink I, p.900 De arts Van der Hulst (Rotterdam 1759 - Rotterdam 1834) was onder meer bestuurslid van het Rotterdamse letterkundig genootschap 'Verscheidenheid en Overeenstemming'. De gedichten zijn opgedragen aan zijn vriend, de Rotterdamse predikant en letterkundige Jan Scharp. Abraham Vinkeles (1790 - na 1864), de zoon van de beroemde graveur Reinier Vinkeles, was een van de eersten die de lithografie in Nederland invoerden. In 1816 al richtte hij samen met E. Beijer een steendrukkerij op in Amsterdam, die echter het jaar daarop al werd overgenomen door C.G. Sulpke. Vinkeles bleef daarna lithograferen, wat Moulijn de opmerking ontlokt: Zijn eenige verdienste is dat hij een der eersten was, die de lithografie hier invoerden en zich met zekere hardnekkigheid aan de techniek heeft vastgehouden; in al zijn werken echter maakt hij een stumperigen indruk. Veel positiever over Vinkeles oordeelt de grafische kunstenaar Jan Veth, die hem ziet als de lithograaf die voor de verspreiding van de steendruk in Nederland het belangrijkste is geweest; met name prijst hij zijn studies naar paarden. In 1826, toen 'Zomer en herfstvrughten' bij de Rotterdamse uitgever Pippijn verscheen, bezat Vinkeles samen met Johannes Bemme een steendrukkerij in die stad. Waarom de titelpagina dan toch in Brussel is gedrukt, is onduidelijk., 8°: [6] 336 pp. Gelithografeerde titelpagina met groot vignet door H.J. Backer. Half leer, buitenscharnier ged. los. Lit.: Ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren (Rotterdam1902-1904) I, p.219; Onstenk, 'Ik behoor bij mezelf'. Cornelis Elisa van Koetsveld (Assen 1973); de Vooys, 'De sociale roman en de sociale novelle in het midden van de negentiende eeuw', in: Verzamelde letterkundige opstellen (Amsterdam-Antwerpen 1947); NNBW III, 711; F & vd B p.433 Onstenk 10 Van Koetsvelds anoniem verschenen schetsen over de belevenissen van een dominee in zijn eerste gemeente (Westmaas) waren destijds even populair als de 'Camera Obscura' van Beets en 'Waarheid en Droomen' van Hasebroek. Het boek heeft dan ook vele drukken beleefd en is vertaald in het Engels en Duits. Van Koetsveld (Rotterdam 1807 - Den Haag 1893) was predikant net als Beets en Hasebroek en is ook net als zij vooral bekend gebleven door dat ene boek. Wel heeft hij daarna nog heel veel schetsen en novellen geschreven die zich veelal afspelen aan de onderkant van de samenleving, wat hem de titel Vader der Nederlandse - en sociale - novelle heeft bezorgd. Het overgrote deel van wat hij heeft geschreven (naast het letterkundige werk ook veel theologie en stichtelijke lectuur) is uitgegeven bij de Schoonhovense uitgever-boekhandelaar Van Nooten, met wie hij zijn leven lang bevriend is geweest., Goldmann, 2006. 2006. Softcover. 18,4 x 12 x 4,4 cm. Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftsteller zum Thema Liebe: Von Platon über Descartes bis zu Erich Fromm, von Novalis über Thomas Mann bis zu Marguerite Duras. Dazu gibt der Herausgeber eine Art „Gebrauchsanweisung“, wie man die Texte für sein eigenes Leben nutzen kann. Wie Pralinen kann der Leser die Texte Stück für Stück genießen und hat nach der Lektüre das Gefühl, von ihnen bereichert worden zu sein. * Ein Buch zum genussvollen Schmökern und ein wunderschönes Geschenkbuch. Über den Autor: Dr. Kai Buchholz, geboren 1966 in Berlin, Philosoph, freier Autor und Ausstellungskurator. Buchveröffentlichungen: Sprachspiel und Semantik (1998). Wege zur Vernunft (Hg. 1999). Die Lebensreform (Hg. 2001). André Masson (Hg. 2003). Hörspiele: Das debile Besprechung / Review zu "Liebe": "Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftssteller." Inhaltsverzeichnis Was ist Liebe? Hermann Hesse Liebe 15 Platon Das Gastmahl 20 René Descartes Die Leidenschaften der Seele 49 Helmut Kuhn Echte Liebe liebt das Gute 53 John Wilson Eine Checkliste für die Liebe 61 Warum wir lieben Guy de Maupassant Haar 69 David Hume Gegenstand und Ursachen von Liebe und Hass 77 Stendhal Über die Liebe 85 José Ortega y Gasset Die Liebeswahl 95 Hugh LaFollette Warum liebe ich? 110 Liebe oder Sex? Jean-Paul Sartre Intimität 131 Arthur Schopenhauer Metaphysik der Geschlechtsliebe 140 Vladimir Solov'ev Der Sinn der Liebe 150 Irenäus Eibl-Eibesfeldt Bindung, Liebe, Sexualität Peter Sloterdijk Der Sexualzynismus 172 Das Paar in der Gesellschaft Jean-Jacques Rousseau Julie 189 Denis de Rougemont Der Tristanmythos 202 Bertrand Russell Die Bedeutung der Liebe im menschlichen Leben 214 Max Horkheimer Die Person als Mitgift 222 Die Liebe und die Geschlechter Marguerite Duras Der Liebhaber 231 Otto Weininger Erotik und Ästhetik 242 Bruno Wille Die Liebe Platons 249 Simone de Beauvoir Die Liebende 260 Das Göttliche Lieben Thomas Mann Der Tod in Venedig 275 Platon Phaidros 292 Baruch de Spinoza Von der Liebe 305 Benedikt XVI. Gott ist Liebe 309 Sinn und Wert der Liebe Johann Wolfgang von Goethe Die Leiden des jungen Werther 325 Blaise Pascal Abhandlung über die Leidenschaften der Liebe 341 Jean-Paul Sartre Die Liebe, die Sprache, der Masochismus 346 Alain Finkielkraut Das geliebte Antlitz 353 Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe 364 Ovid Die Liebeskunst 377 Andreas Capellanus Über die Liebe 384 Søren Kierkegaard Tagebuch des Verführers 395 Erich Fromm Ist Lieben eine Kunst? 407 Liebende Philosophen Petrus Abaelardus Brief an einen Freund 425 Georg Lukács Sören Kierkegaard und Regine Olsen 434 Ray Monk Wittgenstein als Liebhaber 445 Axel Madsen Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre 457 Paul Feyerabend Grazia, ich und unsere Liebe 464 Autoren und Quellen 477 Zum Weiterlesen 503 Einleitung In seiner 76. Maxime formuliert der große französische Moralist La Rochefoucauld: »Es ist mit der echten Liebe wie mit Geistererscheinungen: Jeder redet von ihr, aber wenige Menschen haben sie je gesehen.« Auch heute noch sehnen sich viele Menschen nach der perfekten Liebe, und auch heute noch kommen nur wenige in ihren Genuss. Wer herausfinden will, woran das liegt, kann sich durch philosophische Einsichten in Sachen Liebe inspirieren lassen. Von Platon bis Schopenhauer, von Pascal bis Sartre und von Kierkegaard bis Russell haben berühmte Philosophen über die Liebe nachgedacht. Es ist lohnenswert, sich in ihre Texte zu vertiefen und ihre Gedankengänge zu verfolgen. Die Ideen und Meinungen, denen man dabei begegnet, sind höchst unterschiedlich. Einige sind klug, abgewogen und weise, andere kühn, stürmisch und voller Poesie - aber sie alle haben ihren eigenen Wert und werfen Licht auf einen anderen Winkel des großen Geheimnisses der Liebe. Die hier zusammengestellte Auswahl kurzer philosophischer Texte bietet dafür zahlreiche Anregungen und lässt sich auf unterschiedliche Weise entdecken. Man kann die einzelnen Texte in beliebiger Reihenfolge lesen, ihre Gedanken in sich aufnehmen und so Schritt für Schritt den vielfältigen Aspekten der Liebe auf die Spur kommen. Der Leser kann sich aber auch auf diejenigen Kapitel konzentrieren, die sein besonderes Interesse wecken; er wird dann feststellen, dass die Liebe, je nach Standpunkt und Blickwinkel, sehr unterschiedliche Einschätzungen eröffnet. Um die einzelnen Facetten der Liebe deutlich und anschaulich hervortreten zu lassen, werden die Abhandlungen der philosophischen Denker von Werken bedeutender Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Guy de Maupassant, Thomas Mann und Marguerite Duras begleitet. So ergibt sich ein faszinierendes Kaleidoskop der Liebe, dessen Einzelteile sich beim Drehen und Schütteln zu immer wieder neuen und verblüffenden Bildern zusammenfügen. Natürlich können die in den Texten aufbewahrten Erkenntnisse jeden Leser auch persönlich bereichern. Ganz von selbst fordern die Ausführungen Stendhals oder Erich Fromms dazu heraus, eigene Erfahrungen und Erlebnisse in ihrem Licht neu zu betrachten. Sie regen dazu an, das eigene Gefühlsleben klarer zu durchdringen und eigene Verhaltensweisen zu überdenken. Um dieses Wechselspiel zwischen philosophischen Gedanken, erdichteten Geschichten und eigenem Leben in Gang zu setzen und zu befruchten, ist jedes Kapitel von kurzen Erläuterungen und Denkanstößen eingerahmt. Der Leser erhält hier Hilfestellungen, die es ihm erleichtern, philosophische Betrachtungen der Liebe für sich selbst zu nutzen und in die Tat umzusetzen. Trotz zahlreicher technischer Werkzeuge und Errungenschaften macht es die moderne Zivilisation dem Menschen schwer, ein befriedigendes Leben zu führen. Gerade heute fühlen sich viele von den zahllosen Informations-, Freizeit-, Konsum- und Lifestyle-Angeboten, die unablässig auf uns einströmen, überfordert. Oft führt unsere globalisierte Warenwelt nicht zu mehr Glück, sondern zu innerer Leere. Um sich aus diesem Strudel zu befreien, bedarf es der Selbstkultivierung: Wir müssen erst wieder aus der Mode gekommene Fertigkeiten ausbilden (etwa ein sensibles Wahrnehmungsvermögen, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitmenschen oder eine klare, unvoreingenommene Auffassungsgabe), wenn wir in den gegebenen Verhältnissen ein nach innen und außen erfülltes Leben verwirklichen wollen. Anknüpfend an die Zielsetzungen des von Gernot Böhme ins Leben gerufenen »Instituts für Praxis der Philosophie« in Darmstadt, möchte dieses Buch philosophische Einsichten für das konkrete menschliche Leben nutzbar machen. Es ist mit der Hoffnung verbunden, dem Leser in seiner Liebeserfahrung und in seinem eigenen, freien Umgang mit der Liebe neue Wege zu eröffnen und so zu einem Stück Selbstkultivierung beizutragen. Was ist Liebe? Wenn wir eine bestimmte Sache verstehen wollen, ist es oft hilfreich, ihre spezifischen Eigenschaften zu untersuchen. Haben wir erst herausgefunden, nach welchen Prinzipien etwas funktioniert oder aus welchen Elementen etwas aufgebaut ist, fällt uns auch der konkrete Umgang mit der Sache erheblich leichter. Insbesondere dann, wenn es sich um etwas handelt, das auf den ersten Blick unwägbar, geheimnisvoll und kaum zu greifen ist. Leider sind flüchtige Dinge wie die Liebe, die man weder sehen noch anfassen kann, besonders schwer zu durchdringen. Ein Kardangelenk ist eine gelenkige Wellenkupplung mit radial stehenden, um 180° versetzten Drehzapfen zur Aufnahme größerer Winkelabweichungen. Aber was ist die Liebe? Ist sie ein Gefühl? Ist sie eine Menge von Aktivitäten? Oder ist sie vielleicht von ganz anderer Art? Selbst diejenigen, die sich im Zustand intensiver Liebe befinden, können darüber nicht ohne weiteres Auskunft geben. Zum Glück haben viele große Denker bereits versucht, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Sie stimmen in ihren Antworten zwar nicht alle überein, aber ihre Gedanken können dabei helfen, die Frage »Was ist Liebe?« in einer zufriedenstellenden Weise zu klären. Gibt es einen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit? Wie verhält sich Liebe zu Zuneigung, Freundschaft und Ergebenheit? Lieben wir den Körper der Geliebten oder ihre Seele? Ist Liebe eine kosmische Kraft oder ein naturgesetzlicher Mechanismus? Ist sie Besitzstreben oder im Gegenteil ein Geschenk an den Geliebten? Mit solchen Fragen lässt sich das Problem wirksam einkreisen. Wenn man dabei von Philosophen wie Platon oder Descartes an die Hand genommen und durch das Dickicht der Fallstricke und Widersprüche, die sich plötzlich auftun, hindurchgeführt wird, gelangt man rasch auf die richtigen Wege. John Wilson bietet sogar eine »Checkliste für die Liebe« an - einen Katalog von zwanzig Fragen, mit dem sich herausfinden lassen soll, ob man einen bestimmten anderen Menschen liebt. Jeder kann selbst ausprobieren, ob Wilsons Fragen ihm die innere Sicherheit verleihen, tatsächlich wahre Liebe zu empfinden. Hermann Hesse Liebe Herr Thomas Höpfner, mein Freund, ist ohne Zweifel unter allen meinen Bekannten der, der am meisten Erfahrung in der Liebe hat. Wenigstens hat er es mit vielen Frauen gehabt, kennt die Künste des Werbens aus langer Übung und kann sich sehr vieler Eroberungen rühmen. Wenn er mir davon erzählt, komme ich mir wie ein Schulbub vor. Allerdings meine ich zuweilen ganz im Stillen, vom eigentlichen Wesen der Liebe verstehe er auch nicht mehr als unsereiner. Ich glaube nicht, dass er oft in seinem Leben um eine Geliebte Nächte durchwacht und durchweint hat. Er hat es jedenfalls selten nötig gehabt, und ich will es ihm gönnen, denn ein fröhlicher Mensch ist er trotz seiner Erfolge nicht. Vielmehr sehe ich ihn nicht selten von einer leichten Melancholie befangen, und sein ganzes Auftreten hat etwas resigniert Ruhiges, Gedämpftes, was nicht wie Sättigung aussieht. Nun, das sind Vermutungen und vielleicht Täuschungen. Mit Psychologie kann man Bücher schreiben, aber nicht Menschen ergründen, und ich bin auch nicht einmal Psycholog. Immerhin scheint es mir zuzeiten, mein Freund Thomas sei nur darum ein Virtuos im Liebesspiel, weil ihm zu der Liebe, die kein Spiel mehr ist, etwas fehle, und er sei deshalb ein Melancholiker, weil er jenen Mangel an sich selber kenne und bedauere. - Lauter Vermutungen, vielleicht Täuschungen. Was er mir neulich über Frau Förster erzählte, war mir merkwürdig, obwohl es sich nicht um ein eigentliches Erlebnis oder gar Abenteuer, sondern nur um eine Stimmung handelte, eine lyrische Anekdote. Ich traf mit Höpfner zusammen, als er eben den »Blauen Stern« verlassen wollte, und überredete ihn zu einer Flasche Wein. Um ihn zum Spendieren eines besseren Getränkes zu nötigen, bestellte ich eine Flasche gewöhnlichen Mosel, den ich selber sonst nicht trinke. Unwillig rief er den Kellner zurück. »Keinen Mosel, warten Sie!« Und er ließ eine feine Marke kommen. Mir war es recht, und bei dem guten Wein waren wir bald im Gespräch. Vorsichtig brachte ich die Unterhaltung auf die Frau Förster. Eine schöne Frau von wenig über dreißig Jahren, die noch nicht sehr lang in der Stadt wohnte und im Ruf stand, viele Liebschaften gehabt zu haben. Der Mann war eine Null. Seit kurzem wusste ich, dass mein Freund bei ihr verkehrte. »Also die Förster«, sagte er endlich nachgebend, »wenn sie Dich denn so heftig interessiert. Was soll ich sagen? Ich habe nichts mit ihr erlebt.« »Gar nichts?« »Na, wie man will. Nichts, was ich eigentlich erzählen kann. Man müsste ein Dichter sein.« Ich lachte. »Du hältst sonst nicht viel von den Dichtern.« »Warum auch? Dichter sind meistens Leute, die nichts erleben. Ich kann Dir sagen, mir sind im Leben schon tausend Sachen passiert, die man hätte auf schreiben sollen. Immer dachte ich, warum erlebt nicht auch einmal ein Dichter so was, damit es nicht untergeht. Ihr macht immer einen Mordslärm um Selbstverständlichkeiten, jeder Dreck reicht für eine ganze Novelle - - « »Und das mit der Frau Förster? Auch eine Novelle?« »Nein. Eine Skizze, ein Gedicht. Eine Stimmung, weißt Du.« »Also, ich höre.« »Nun, die Frau war mir interessant. Was man von ihr sagt, weißt Du. Soweit ich aus der Ferne beobachten konnte, musste sie viel Vergangenheit haben. Es schien mir, sie habe alle Arten von Männern geliebt und kennengelernt und keinen lang ertragen. Dabei ist sie schön.« »Was heißt Du schön?« »Sehr einfach, sie hat nichts Überflüssiges, nichts zuviel. Ihr Körper ist ausgebildet, beherrscht, ihrem Willen dienstbar. Nichts an ihm ist undiszipliniert, nichts versagt, nichts ist träge. Ich kann mir keine Situation denken, der sie nicht noch das äußerst Mögliche von Schönheit abgewinnen würde. Eben das zog mich an, denn für mich ist das Naive meist langweilig. Ich suche bewusste Schönheit, erzogene Formen, Kultur. Na, keine Theorien!« »Lieber nicht.« »Ich ließ mich also einführen und ging ein paar Mal hin. Einen Liebhaber hatte sie zur Zeit nicht, das war leicht zu bemerken. Der Mann ist eine Porzellanfigur. Ich fing an, mich zu nähern. Ein paar Blicke über Tisch, ein leises Wort beim Anstoßen mit dem Weinglas, ein zu lang dauernder Handkuss. Sie nahm es hin, abwartend, was weiter käme. Also machte ich einen Besuch zu einer Zeit, wo sie allein sein musste, und wurde angenommen. Als ich ihr gegenübersaß, merkte ich schnell, dass hier keine Methode am Platz sei. Darum spielte ich va banque und sagte ihr einfach, ich sei verliebt und stehe zu ihrer Verfügung. Daran knüpfte sich ungefähr folgender Dialog: ›Reden wir von Interessanterem.‹ ›Es gibt nichts, was mich interessieren könnte, als Sie, gnädige Frau. Ich bin gekommen, um Ihnen das zu sagen. Wenn es Sie langweilt, ge, Goldmann, 2006

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Biblio.com
Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur, Historisch Antiquariaat A.G. van de
Versandkosten: EUR 7.15
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderne - Kai Buchholz (Herausgeber)
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Kai Buchholz (Herausgeber):
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderne - Taschenbuch

2001, ISBN: 9783442077564

Gebundene Ausgabe, ID: 514145998

N.P.: Cowles / Prospero, 1998. 176 pp, oblong 8vo (8 1/2" H x 10 7/8" D). Profusely illustrated in color and b&w with photographs and art work. "(S)ome of the best and brightest of today's aviation writers are brought together to paint a vivid picture of aviation during World War II. These specially selected stories bring aerial combat to life, and give insight into the rapid development of air war technology spurred by that combat. Read in these pages how the Japanese 'Zero' - once thought invincible - was tamed, recall the heroism of Britain's famous legless ace Douglas Bader, enjoy the exploits of American P-38 pilots Dick Bong and Tom Lynch in the Pacific, and taste the glory of German Luftwaffe pilot Erich Hartmann's more than 350 air victories. Edited and introduced by Arthur H. Sanfelici, editor of 'Aviation History' Magazine, and with a foreword by noted aviation historian (and frequent contributor) Walter J. Boyne, (this book) is full of riveting vignettes that put you in the cockpit for a flight to adventure." Minor edge wear, slight waviness and two tiny dints on fore-edge of text block, two tiny scuffs on front board. Dust jacket has some areas of very light edge wrinkling, various irregular line in dentations on rear panel. . 2nd Printing. Hard Cover. Very Good/Very Good-., Cowles / Prospero, 1998, Goldmann, 2006. 2006. Softcover. 18,4 x 12 x 4,4 cm. Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftsteller zum Thema Liebe: Von Platon über Descartes bis zu Erich Fromm, von Novalis über Thomas Mann bis zu Marguerite Duras. Dazu gibt der Herausgeber eine Art „Gebrauchsanweisung“, wie man die Texte für sein eigenes Leben nutzen kann. Wie Pralinen kann der Leser die Texte Stück für Stück genießen und hat nach der Lektüre das Gefühl, von ihnen bereichert worden zu sein. * Ein Buch zum genussvollen Schmökern und ein wunderschönes Geschenkbuch. Über den Autor: Dr. Kai Buchholz, geboren 1966 in Berlin, Philosoph, freier Autor und Ausstellungskurator. Buchveröffentlichungen: Sprachspiel und Semantik (1998). Wege zur Vernunft (Hg. 1999). Die Lebensreform (Hg. 2001). André Masson (Hg. 2003). Hörspiele: Das debile Besprechung / Review zu "Liebe": "Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftssteller." Inhaltsverzeichnis Was ist Liebe? Hermann Hesse Liebe 15 Platon Das Gastmahl 20 René Descartes Die Leidenschaften der Seele 49 Helmut Kuhn Echte Liebe liebt das Gute 53 John Wilson Eine Checkliste für die Liebe 61 Warum wir lieben Guy de Maupassant Haar 69 David Hume Gegenstand und Ursachen von Liebe und Hass 77 Stendhal Über die Liebe 85 José Ortega y Gasset Die Liebeswahl 95 Hugh LaFollette Warum liebe ich? 110 Liebe oder Sex? Jean-Paul Sartre Intimität 131 Arthur Schopenhauer Metaphysik der Geschlechtsliebe 140 Vladimir Solov'ev Der Sinn der Liebe 150 Irenäus Eibl-Eibesfeldt Bindung, Liebe, Sexualität Peter Sloterdijk Der Sexualzynismus 172 Das Paar in der Gesellschaft Jean-Jacques Rousseau Julie 189 Denis de Rougemont Der Tristanmythos 202 Bertrand Russell Die Bedeutung der Liebe im menschlichen Leben 214 Max Horkheimer Die Person als Mitgift 222 Die Liebe und die Geschlechter Marguerite Duras Der Liebhaber 231 Otto Weininger Erotik und Ästhetik 242 Bruno Wille Die Liebe Platons 249 Simone de Beauvoir Die Liebende 260 Das Göttliche Lieben Thomas Mann Der Tod in Venedig 275 Platon Phaidros 292 Baruch de Spinoza Von der Liebe 305 Benedikt XVI. Gott ist Liebe 309 Sinn und Wert der Liebe Johann Wolfgang von Goethe Die Leiden des jungen Werther 325 Blaise Pascal Abhandlung über die Leidenschaften der Liebe 341 Jean-Paul Sartre Die Liebe, die Sprache, der Masochismus 346 Alain Finkielkraut Das geliebte Antlitz 353 Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe 364 Ovid Die Liebeskunst 377 Andreas Capellanus Über die Liebe 384 Søren Kierkegaard Tagebuch des Verführers 395 Erich Fromm Ist Lieben eine Kunst? 407 Liebende Philosophen Petrus Abaelardus Brief an einen Freund 425 Georg Lukács Sören Kierkegaard und Regine Olsen 434 Ray Monk Wittgenstein als Liebhaber 445 Axel Madsen Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre 457 Paul Feyerabend Grazia, ich und unsere Liebe 464 Autoren und Quellen 477 Zum Weiterlesen 503 Einleitung In seiner 76. Maxime formuliert der große französische Moralist La Rochefoucauld: »Es ist mit der echten Liebe wie mit Geistererscheinungen: Jeder redet von ihr, aber wenige Menschen haben sie je gesehen.« Auch heute noch sehnen sich viele Menschen nach der perfekten Liebe, und auch heute noch kommen nur wenige in ihren Genuss. Wer herausfinden will, woran das liegt, kann sich durch philosophische Einsichten in Sachen Liebe inspirieren lassen. Von Platon bis Schopenhauer, von Pascal bis Sartre und von Kierkegaard bis Russell haben berühmte Philosophen über die Liebe nachgedacht. Es ist lohnenswert, sich in ihre Texte zu vertiefen und ihre Gedankengänge zu verfolgen. Die Ideen und Meinungen, denen man dabei begegnet, sind höchst unterschiedlich. Einige sind klug, abgewogen und weise, andere kühn, stürmisch und voller Poesie - aber sie alle haben ihren eigenen Wert und werfen Licht auf einen anderen Winkel des großen Geheimnisses der Liebe. Die hier zusammengestellte Auswahl kurzer philosophischer Texte bietet dafür zahlreiche Anregungen und lässt sich auf unterschiedliche Weise entdecken. Man kann die einzelnen Texte in beliebiger Reihenfolge lesen, ihre Gedanken in sich aufnehmen und so Schritt für Schritt den vielfältigen Aspekten der Liebe auf die Spur kommen. Der Leser kann sich aber auch auf diejenigen Kapitel konzentrieren, die sein besonderes Interesse wecken; er wird dann feststellen, dass die Liebe, je nach Standpunkt und Blickwinkel, sehr unterschiedliche Einschätzungen eröffnet. Um die einzelnen Facetten der Liebe deutlich und anschaulich hervortreten zu lassen, werden die Abhandlungen der philosophischen Denker von Werken bedeutender Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Guy de Maupassant, Thomas Mann und Marguerite Duras begleitet. So ergibt sich ein faszinierendes Kaleidoskop der Liebe, dessen Einzelteile sich beim Drehen und Schütteln zu immer wieder neuen und verblüffenden Bildern zusammenfügen. Natürlich können die in den Texten aufbewahrten Erkenntnisse jeden Leser auch persönlich bereichern. Ganz von selbst fordern die Ausführungen Stendhals oder Erich Fromms dazu heraus, eigene Erfahrungen und Erlebnisse in ihrem Licht neu zu betrachten. Sie regen dazu an, das eigene Gefühlsleben klarer zu durchdringen und eigene Verhaltensweisen zu überdenken. Um dieses Wechselspiel zwischen philosophischen Gedanken, erdichteten Geschichten und eigenem Leben in Gang zu setzen und zu befruchten, ist jedes Kapitel von kurzen Erläuterungen und Denkanstößen eingerahmt. Der Leser erhält hier Hilfestellungen, die es ihm erleichtern, philosophische Betrachtungen der Liebe für sich selbst zu nutzen und in die Tat umzusetzen. Trotz zahlreicher technischer Werkzeuge und Errungenschaften macht es die moderne Zivilisation dem Menschen schwer, ein befriedigendes Leben zu führen. Gerade heute fühlen sich viele von den zahllosen Informations-, Freizeit-, Konsum- und Lifestyle-Angeboten, die unablässig auf uns einströmen, überfordert. Oft führt unsere globalisierte Warenwelt nicht zu mehr Glück, sondern zu innerer Leere. Um sich aus diesem Strudel zu befreien, bedarf es der Selbstkultivierung: Wir müssen erst wieder aus der Mode gekommene Fertigkeiten ausbilden (etwa ein sensibles Wahrnehmungsvermögen, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitmenschen oder eine klare, unvoreingenommene Auffassungsgabe), wenn wir in den gegebenen Verhältnissen ein nach innen und außen erfülltes Leben verwirklichen wollen. Anknüpfend an die Zielsetzungen des von Gernot Böhme ins Leben gerufenen »Instituts für Praxis der Philosophie« in Darmstadt, möchte dieses Buch philosophische Einsichten für das konkrete menschliche Leben nutzbar machen. Es ist mit der Hoffnung verbunden, dem Leser in seiner Liebeserfahrung und in seinem eigenen, freien Umgang mit der Liebe neue Wege zu eröffnen und so zu einem Stück Selbstkultivierung beizutragen. Was ist Liebe? Wenn wir eine bestimmte Sache verstehen wollen, ist es oft hilfreich, ihre spezifischen Eigenschaften zu untersuchen. Haben wir erst herausgefunden, nach welchen Prinzipien etwas funktioniert oder aus welchen Elementen etwas aufgebaut ist, fällt uns auch der konkrete Umgang mit der Sache erheblich leichter. Insbesondere dann, wenn es sich um etwas handelt, das auf den ersten Blick unwägbar, geheimnisvoll und kaum zu greifen ist. Leider sind flüchtige Dinge wie die Liebe, die man weder sehen noch anfassen kann, besonders schwer zu durchdringen. Ein Kardangelenk ist eine gelenkige Wellenkupplung mit radial stehenden, um 180° versetzten Drehzapfen zur Aufnahme größerer Winkelabweichungen. Aber was ist die Liebe? Ist sie ein Gefühl? Ist sie eine Menge von Aktivitäten? Oder ist sie vielleicht von ganz anderer Art? Selbst diejenigen, die sich im Zustand intensiver Liebe befinden, können darüber nicht ohne weiteres Auskunft geben. Zum Glück haben viele große Denker bereits versucht, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Sie stimmen in ihren Antworten zwar nicht alle überein, aber ihre Gedanken können dabei helfen, die Frage »Was ist Liebe?« in einer zufriedenstellenden Weise zu klären. Gibt es einen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit? Wie verhält sich Liebe zu Zuneigung, Freundschaft und Ergebenheit? Lieben wir den Körper der Geliebten oder ihre Seele? Ist Liebe eine kosmische Kraft oder ein naturgesetzlicher Mechanismus? Ist sie Besitzstreben oder im Gegenteil ein Geschenk an den Geliebten? Mit solchen Fragen lässt sich das Problem wirksam einkreisen. Wenn man dabei von Philosophen wie Platon oder Descartes an die Hand genommen und durch das Dickicht der Fallstricke und Widersprüche, die sich plötzlich auftun, hindurchgeführt wird, gelangt man rasch auf die richtigen Wege. John Wilson bietet sogar eine »Checkliste für die Liebe« an - einen Katalog von zwanzig Fragen, mit dem sich herausfinden lassen soll, ob man einen bestimmten anderen Menschen liebt. Jeder kann selbst ausprobieren, ob Wilsons Fragen ihm die innere Sicherheit verleihen, tatsächlich wahre Liebe zu empfinden. Hermann Hesse Liebe Herr Thomas Höpfner, mein Freund, ist ohne Zweifel unter allen meinen Bekannten der, der am meisten Erfahrung in der Liebe hat. Wenigstens hat er es mit vielen Frauen gehabt, kennt die Künste des Werbens aus langer Übung und kann sich sehr vieler Eroberungen rühmen. Wenn er mir davon erzählt, komme ich mir wie ein Schulbub vor. Allerdings meine ich zuweilen ganz im Stillen, vom eigentlichen Wesen der Liebe verstehe er auch nicht mehr als unsereiner. Ich glaube nicht, dass er oft in seinem Leben um eine Geliebte Nächte durchwacht und durchweint hat. Er hat es jedenfalls selten nötig gehabt, und ich will es ihm gönnen, denn ein fröhlicher Mensch ist er trotz seiner Erfolge nicht. Vielmehr sehe ich ihn nicht selten von einer leichten Melancholie befangen, und sein ganzes Auftreten hat etwas resigniert Ruhiges, Gedämpftes, was nicht wie Sättigung aussieht. Nun, das sind Vermutungen und vielleicht Täuschungen. Mit Psychologie kann man Bücher schreiben, aber nicht Menschen ergründen, und ich bin auch nicht einmal Psycholog. Immerhin scheint es mir zuzeiten, mein Freund Thomas sei nur darum ein Virtuos im Liebesspiel, weil ihm zu der Liebe, die kein Spiel mehr ist, etwas fehle, und er sei deshalb ein Melancholiker, weil er jenen Mangel an sich selber kenne und bedauere. - Lauter Vermutungen, vielleicht Täuschungen. Was er mir neulich über Frau Förster erzählte, war mir merkwürdig, obwohl es sich nicht um ein eigentliches Erlebnis oder gar Abenteuer, sondern nur um eine Stimmung handelte, eine lyrische Anekdote. Ich traf mit Höpfner zusammen, als er eben den »Blauen Stern« verlassen wollte, und überredete ihn zu einer Flasche Wein. Um ihn zum Spendieren eines besseren Getränkes zu nötigen, bestellte ich eine Flasche gewöhnlichen Mosel, den ich selber sonst nicht trinke. Unwillig rief er den Kellner zurück. »Keinen Mosel, warten Sie!« Und er ließ eine feine Marke kommen. Mir war es recht, und bei dem guten Wein waren wir bald im Gespräch. Vorsichtig brachte ich die Unterhaltung auf die Frau Förster. Eine schöne Frau von wenig über dreißig Jahren, die noch nicht sehr lang in der Stadt wohnte und im Ruf stand, viele Liebschaften gehabt zu haben. Der Mann war eine Null. Seit kurzem wusste ich, dass mein Freund bei ihr verkehrte. »Also die Förster«, sagte er endlich nachgebend, »wenn sie Dich denn so heftig interessiert. Was soll ich sagen? Ich habe nichts mit ihr erlebt.« »Gar nichts?« »Na, wie man will. Nichts, was ich eigentlich erzählen kann. Man müsste ein Dichter sein.« Ich lachte. »Du hältst sonst nicht viel von den Dichtern.« »Warum auch? Dichter sind meistens Leute, die nichts erleben. Ich kann Dir sagen, mir sind im Leben schon tausend Sachen passiert, die man hätte auf schreiben sollen. Immer dachte ich, warum erlebt nicht auch einmal ein Dichter so was, damit es nicht untergeht. Ihr macht immer einen Mordslärm um Selbstverständlichkeiten, jeder Dreck reicht für eine ganze Novelle - - « »Und das mit der Frau Förster? Auch eine Novelle?« »Nein. Eine Skizze, ein Gedicht. Eine Stimmung, weißt Du.« »Also, ich höre.« »Nun, die Frau war mir interessant. Was man von ihr sagt, weißt Du. Soweit ich aus der Ferne beobachten konnte, musste sie viel Vergangenheit haben. Es schien mir, sie habe alle Arten von Männern geliebt und kennengelernt und keinen lang ertragen. Dabei ist sie schön.« »Was heißt Du schön?« »Sehr einfach, sie hat nichts Überflüssiges, nichts zuviel. Ihr Körper ist ausgebildet, beherrscht, ihrem Willen dienstbar. Nichts an ihm ist undiszipliniert, nichts versagt, nichts ist träge. Ich kann mir keine Situation denken, der sie nicht noch das äußerst Mögliche von Schönheit abgewinnen würde. Eben das zog mich an, denn für mich ist das Naive meist langweilig. Ich suche bewusste Schönheit, erzogene Formen, Kultur. Na, keine Theorien!« »Lieber nicht.« »Ich ließ mich also einführen und ging ein paar Mal hin. Einen Liebhaber hatte sie zur Zeit nicht, das war leicht zu bemerken. Der Mann ist eine Porzellanfigur. Ich fing an, mich zu nähern. Ein paar Blicke über Tisch, ein leises Wort beim Anstoßen mit dem Weinglas, ein zu lang dauernder Handkuss. Sie nahm es hin, abwartend, was weiter käme. Also machte ich einen Besuch zu einer Zeit, wo sie allein sein musste, und wurde angenommen. Als ich ihr gegenübersaß, merkte ich schnell, dass hier keine Methode am Platz sei. Darum spielte ich va banque und sagte ihr einfach, ich sei verliebt und stehe zu ihrer Verfügung. Daran knüpfte sich ungefähr folgender Dialog: ›Reden wir von Interessanterem.‹ ›Es gibt nichts, was mich interessieren könnte, als Sie, gnädige Frau. Ich bin gekommen, um Ihnen das zu sagen. Wenn es Sie langweilt, ge, Goldmann, 2006

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Biblio.com
Capricorn Books, Lars Lutzer
Versandkosten: EUR 7.13
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderne - Kai Buchholz (Herausgeber)
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Kai Buchholz (Herausgeber):
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderne - Taschenbuch

2001, ISBN: 9783442077564

ID: 642323843

Goldmann, 2006. 2006. Softcover. 18,4 x 12 x 4,4 cm. Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftsteller zum Thema Liebe: Von Platon über Descartes bis zu Erich Fromm, von Novalis über Thomas Mann bis zu Marguerite Duras. Dazu gibt der Herausgeber eine Art „Gebrauchsanweisung“, wie man die Texte für sein eigenes Leben nutzen kann. Wie Pralinen kann der Leser die Texte Stück für Stück genießen und hat nach der Lektüre das Gefühl, von ihnen bereichert worden zu sein. * Ein Buch zum genussvollen Schmökern und ein wunderschönes Geschenkbuch. Über den Autor: Dr. Kai Buchholz, geboren 1966 in Berlin, Philosoph, freier Autor und Ausstellungskurator. Buchveröffentlichungen: Sprachspiel und Semantik (1998). Wege zur Vernunft (Hg. 1999). Die Lebensreform (Hg. 2001). André Masson (Hg. 2003). Hörspiele: Das debile Besprechung / Review zu "Liebe": "Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftssteller." Inhaltsverzeichnis Was ist Liebe? Hermann Hesse Liebe 15 Platon Das Gastmahl 20 René Descartes Die Leidenschaften der Seele 49 Helmut Kuhn Echte Liebe liebt das Gute 53 John Wilson Eine Checkliste für die Liebe 61 Warum wir lieben Guy de Maupassant Haar 69 David Hume Gegenstand und Ursachen von Liebe und Hass 77 Stendhal Über die Liebe 85 José Ortega y Gasset Die Liebeswahl 95 Hugh LaFollette Warum liebe ich? 110 Liebe oder Sex? Jean-Paul Sartre Intimität 131 Arthur Schopenhauer Metaphysik der Geschlechtsliebe 140 Vladimir Solov'ev Der Sinn der Liebe 150 Irenäus Eibl-Eibesfeldt Bindung, Liebe, Sexualität Peter Sloterdijk Der Sexualzynismus 172 Das Paar in der Gesellschaft Jean-Jacques Rousseau Julie 189 Denis de Rougemont Der Tristanmythos 202 Bertrand Russell Die Bedeutung der Liebe im menschlichen Leben 214 Max Horkheimer Die Person als Mitgift 222 Die Liebe und die Geschlechter Marguerite Duras Der Liebhaber 231 Otto Weininger Erotik und Ästhetik 242 Bruno Wille Die Liebe Platons 249 Simone de Beauvoir Die Liebende 260 Das Göttliche Lieben Thomas Mann Der Tod in Venedig 275 Platon Phaidros 292 Baruch de Spinoza Von der Liebe 305 Benedikt XVI. Gott ist Liebe 309 Sinn und Wert der Liebe Johann Wolfgang von Goethe Die Leiden des jungen Werther 325 Blaise Pascal Abhandlung über die Leidenschaften der Liebe 341 Jean-Paul Sartre Die Liebe, die Sprache, der Masochismus 346 Alain Finkielkraut Das geliebte Antlitz 353 Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe 364 Ovid Die Liebeskunst 377 Andreas Capellanus Über die Liebe 384 Søren Kierkegaard Tagebuch des Verführers 395 Erich Fromm Ist Lieben eine Kunst? 407 Liebende Philosophen Petrus Abaelardus Brief an einen Freund 425 Georg Lukács Sören Kierkegaard und Regine Olsen 434 Ray Monk Wittgenstein als Liebhaber 445 Axel Madsen Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre 457 Paul Feyerabend Grazia, ich und unsere Liebe 464 Autoren und Quellen 477 Zum Weiterlesen 503 Einleitung In seiner 76. Maxime formuliert der große französische Moralist La Rochefoucauld: »Es ist mit der echten Liebe wie mit Geistererscheinungen: Jeder redet von ihr, aber wenige Menschen haben sie je gesehen.« Auch heute noch sehnen sich viele Menschen nach der perfekten Liebe, und auch heute noch kommen nur wenige in ihren Genuss. Wer herausfinden will, woran das liegt, kann sich durch philosophische Einsichten in Sachen Liebe inspirieren lassen. Von Platon bis Schopenhauer, von Pascal bis Sartre und von Kierkegaard bis Russell haben berühmte Philosophen über die Liebe nachgedacht. Es ist lohnenswert, sich in ihre Texte zu vertiefen und ihre Gedankengänge zu verfolgen. Die Ideen und Meinungen, denen man dabei begegnet, sind höchst unterschiedlich. Einige sind klug, abgewogen und weise, andere kühn, stürmisch und voller Poesie - aber sie alle haben ihren eigenen Wert und werfen Licht auf einen anderen Winkel des großen Geheimnisses der Liebe. Die hier zusammengestellte Auswahl kurzer philosophischer Texte bietet dafür zahlreiche Anregungen und lässt sich auf unterschiedliche Weise entdecken. Man kann die einzelnen Texte in beliebiger Reihenfolge lesen, ihre Gedanken in sich aufnehmen und so Schritt für Schritt den vielfältigen Aspekten der Liebe auf die Spur kommen. Der Leser kann sich aber auch auf diejenigen Kapitel konzentrieren, die sein besonderes Interesse wecken; er wird dann feststellen, dass die Liebe, je nach Standpunkt und Blickwinkel, sehr unterschiedliche Einschätzungen eröffnet. Um die einzelnen Facetten der Liebe deutlich und anschaulich hervortreten zu lassen, werden die Abhandlungen der philosophischen Denker von Werken bedeutender Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Guy de Maupassant, Thomas Mann und Marguerite Duras begleitet. So ergibt sich ein faszinierendes Kaleidoskop der Liebe, dessen Einzelteile sich beim Drehen und Schütteln zu immer wieder neuen und verblüffenden Bildern zusammenfügen. Natürlich können die in den Texten aufbewahrten Erkenntnisse jeden Leser auch persönlich bereichern. Ganz von selbst fordern die Ausführungen Stendhals oder Erich Fromms dazu heraus, eigene Erfahrungen und Erlebnisse in ihrem Licht neu zu betrachten. Sie regen dazu an, das eigene Gefühlsleben klarer zu durchdringen und eigene Verhaltensweisen zu überdenken. Um dieses Wechselspiel zwischen philosophischen Gedanken, erdichteten Geschichten und eigenem Leben in Gang zu setzen und zu befruchten, ist jedes Kapitel von kurzen Erläuterungen und Denkanstößen eingerahmt. Der Leser erhält hier Hilfestellungen, die es ihm erleichtern, philosophische Betrachtungen der Liebe für sich selbst zu nutzen und in die Tat umzusetzen. Trotz zahlreicher technischer Werkzeuge und Errungenschaften macht es die moderne Zivilisation dem Menschen schwer, ein befriedigendes Leben zu führen. Gerade heute fühlen sich viele von den zahllosen Informations-, Freizeit-, Konsum- und Lifestyle-Angeboten, die unablässig auf uns einströmen, überfordert. Oft führt unsere globalisierte Warenwelt nicht zu mehr Glück, sondern zu innerer Leere. Um sich aus diesem Strudel zu befreien, bedarf es der Selbstkultivierung: Wir müssen erst wieder aus der Mode gekommene Fertigkeiten ausbilden (etwa ein sensibles Wahrnehmungsvermögen, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitmenschen oder eine klare, unvoreingenommene Auffassungsgabe), wenn wir in den gegebenen Verhältnissen ein nach innen und außen erfülltes Leben verwirklichen wollen. Anknüpfend an die Zielsetzungen des von Gernot Böhme ins Leben gerufenen »Instituts für Praxis der Philosophie« in Darmstadt, möchte dieses Buch philosophische Einsichten für das konkrete menschliche Leben nutzbar machen. Es ist mit der Hoffnung verbunden, dem Leser in seiner Liebeserfahrung und in seinem eigenen, freien Umgang mit der Liebe neue Wege zu eröffnen und so zu einem Stück Selbstkultivierung beizutragen. Was ist Liebe? Wenn wir eine bestimmte Sache verstehen wollen, ist es oft hilfreich, ihre spezifischen Eigenschaften zu untersuchen. Haben wir erst herausgefunden, nach welchen Prinzipien etwas funktioniert oder aus welchen Elementen etwas aufgebaut ist, fällt uns auch der konkrete Umgang mit der Sache erheblich leichter. Insbesondere dann, wenn es sich um etwas handelt, das auf den ersten Blick unwägbar, geheimnisvoll und kaum zu greifen ist. Leider sind flüchtige Dinge wie die Liebe, die man weder sehen noch anfassen kann, besonders schwer zu durchdringen. Ein Kardangelenk ist eine gelenkige Wellenkupplung mit radial stehenden, um 180° versetzten Drehzapfen zur Aufnahme größerer Winkelabweichungen. Aber was ist die Liebe? Ist sie ein Gefühl? Ist sie eine Menge von Aktivitäten? Oder ist sie vielleicht von ganz anderer Art? Selbst diejenigen, die sich im Zustand intensiver Liebe befinden, können darüber nicht ohne weiteres Auskunft geben. Zum Glück haben viele große Denker bereits versucht, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Sie stimmen in ihren Antworten zwar nicht alle überein, aber ihre Gedanken können dabei helfen, die Frage »Was ist Liebe?« in einer zufriedenstellenden Weise zu klären. Gibt es einen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit? Wie verhält sich Liebe zu Zuneigung, Freundschaft und Ergebenheit? Lieben wir den Körper der Geliebten oder ihre Seele? Ist Liebe eine kosmische Kraft oder ein naturgesetzlicher Mechanismus? Ist sie Besitzstreben oder im Gegenteil ein Geschenk an den Geliebten? Mit solchen Fragen lässt sich das Problem wirksam einkreisen. Wenn man dabei von Philosophen wie Platon oder Descartes an die Hand genommen und durch das Dickicht der Fallstricke und Widersprüche, die sich plötzlich auftun, hindurchgeführt wird, gelangt man rasch auf die richtigen Wege. John Wilson bietet sogar eine »Checkliste für die Liebe« an - einen Katalog von zwanzig Fragen, mit dem sich herausfinden lassen soll, ob man einen bestimmten anderen Menschen liebt. Jeder kann selbst ausprobieren, ob Wilsons Fragen ihm die innere Sicherheit verleihen, tatsächlich wahre Liebe zu empfinden. Hermann Hesse Liebe Herr Thomas Höpfner, mein Freund, ist ohne Zweifel unter allen meinen Bekannten der, der am meisten Erfahrung in der Liebe hat. Wenigstens hat er es mit vielen Frauen gehabt, kennt die Künste des Werbens aus langer Übung und kann sich sehr vieler Eroberungen rühmen. Wenn er mir davon erzählt, komme ich mir wie ein Schulbub vor. Allerdings meine ich zuweilen ganz im Stillen, vom eigentlichen Wesen der Liebe verstehe er auch nicht mehr als unsereiner. Ich glaube nicht, dass er oft in seinem Leben um eine Geliebte Nächte durchwacht und durchweint hat. Er hat es jedenfalls selten nötig gehabt, und ich will es ihm gönnen, denn ein fröhlicher Mensch ist er trotz seiner Erfolge nicht. Vielmehr sehe ich ihn nicht selten von einer leichten Melancholie befangen, und sein ganzes Auftreten hat etwas resigniert Ruhiges, Gedämpftes, was nicht wie Sättigung aussieht. Nun, das sind Vermutungen und vielleicht Täuschungen. Mit Psychologie kann man Bücher schreiben, aber nicht Menschen ergründen, und ich bin auch nicht einmal Psycholog. Immerhin scheint es mir zuzeiten, mein Freund Thomas sei nur darum ein Virtuos im Liebesspiel, weil ihm zu der Liebe, die kein Spiel mehr ist, etwas fehle, und er sei deshalb ein Melancholiker, weil er jenen Mangel an sich selber kenne und bedauere. - Lauter Vermutungen, vielleicht Täuschungen. Was er mir neulich über Frau Förster erzählte, war mir merkwürdig, obwohl es sich nicht um ein eigentliches Erlebnis oder gar Abenteuer, sondern nur um eine Stimmung handelte, eine lyrische Anekdote. Ich traf mit Höpfner zusammen, als er eben den »Blauen Stern« verlassen wollte, und überredete ihn zu einer Flasche Wein. Um ihn zum Spendieren eines besseren Getränkes zu nötigen, bestellte ich eine Flasche gewöhnlichen Mosel, den ich selber sonst nicht trinke. Unwillig rief er den Kellner zurück. »Keinen Mosel, warten Sie!« Und er ließ eine feine Marke kommen. Mir war es recht, und bei dem guten Wein waren wir bald im Gespräch. Vorsichtig brachte ich die Unterhaltung auf die Frau Förster. Eine schöne Frau von wenig über dreißig Jahren, die noch nicht sehr lang in der Stadt wohnte und im Ruf stand, viele Liebschaften gehabt zu haben. Der Mann war eine Null. Seit kurzem wusste ich, dass mein Freund bei ihr verkehrte. »Also die Förster«, sagte er endlich nachgebend, »wenn sie Dich denn so heftig interessiert. Was soll ich sagen? Ich habe nichts mit ihr erlebt.« »Gar nichts?« »Na, wie man will. Nichts, was ich eigentlich erzählen kann. Man müsste ein Dichter sein.« Ich lachte. »Du hältst sonst nicht viel von den Dichtern.« »Warum auch? Dichter sind meistens Leute, die nichts erleben. Ich kann Dir sagen, mir sind im Leben schon tausend Sachen passiert, die man hätte auf schreiben sollen. Immer dachte ich, warum erlebt nicht auch einmal ein Dichter so was, damit es nicht untergeht. Ihr macht immer einen Mordslärm um Selbstverständlichkeiten, jeder Dreck reicht für eine ganze Novelle - - « »Und das mit der Frau Förster? Auch eine Novelle?« »Nein. Eine Skizze, ein Gedicht. Eine Stimmung, weißt Du.« »Also, ich höre.« »Nun, die Frau war mir interessant. Was man von ihr sagt, weißt Du. Soweit ich aus der Ferne beobachten konnte, musste sie viel Vergangenheit haben. Es schien mir, sie habe alle Arten von Männern geliebt und kennengelernt und keinen lang ertragen. Dabei ist sie schön.« »Was heißt Du schön?« »Sehr einfach, sie hat nichts Überflüssiges, nichts zuviel. Ihr Körper ist ausgebildet, beherrscht, ihrem Willen dienstbar. Nichts an ihm ist undiszipliniert, nichts versagt, nichts ist träge. Ich kann mir keine Situation denken, der sie nicht noch das äußerst Mögliche von Schönheit abgewinnen würde. Eben das zog mich an, denn für mich ist das Naive meist langweilig. Ich suche bewusste Schönheit, erzogene Formen, Kultur. Na, keine Theorien!« »Lieber nicht.« »Ich ließ mich also einführen und ging ein paar Mal hin. Einen Liebhaber hatte sie zur Zeit nicht, das war leicht zu bemerken. Der Mann ist eine Porzellanfigur. Ich fing an, mich zu nähern. Ein paar Blicke über Tisch, ein leises Wort beim Anstoßen mit dem Weinglas, ein zu lang dauernder Handkuss. Sie nahm es hin, abwartend, was weiter käme. Also machte ich einen Besuch zu einer Zeit, wo sie allein sein musste, und wurde angenommen. Als ich ihr gegenübersaß, merkte ich schnell, dass hier keine Methode am Platz sei. Darum spielte ich va banque und sagte ihr einfach, ich sei verliebt und stehe zu ihrer Verfügung. Daran knüpfte sich ungefähr folgender Dialog: ›Reden wir von Interessanterem.‹ ›Es gibt nichts, was mich interessieren könnte, als Sie, gnädige Frau. Ich bin gekommen, um Ihnen das zu sagen. Wenn es Sie langweilt, ge, Goldmann, 2006

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Biblio.com
Lars Lutzer
Versandkosten: EUR 7.12
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosop - Kai Buchholz (Herausgeber)
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Kai Buchholz (Herausgeber):
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosop - Taschenbuch

2006, ISBN: 3442077567

ID: 10529188324

[EAN: 9783442077564], Gebraucht, sehr guter Zustand, [SC: 6.95], [PU: Goldmann], LIEBE ANTHOLOGIEN LOVE AMORE AMOR AMOUR WAS DAS HERZ BEGEHRT – 50 ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN DER LIEBE. BAND BIETET EINE WUNDERBARE SAMMLUNG MIT KURZEN, EINGÄNGIGEN TEXTEN KLASSISCHER UND MODERNER PHILOSOPHEN SCHRIFTSTELLER ZUM THEMA LIEBE: VON PLATON ÜBER DESCARTES BIS ZU ERICH FROMM, NOVALIS THOMAS MANN MARGUERITE DURAS. DAZU GIBT HERAUSGEBER ART „GEBRAUCHSANWEISUNG", WIE MAN TEXTE FÜR SEIN EIGENES LEBEN NUTZEN KANN. PRALINEN KANN LESER STÜCK GENIESSEN HAT NACH LEKTÜRE GEFÜHL, IHNEN BEREICHERT WORDEN SEIN. * EIN BUCH GENUSSVOLLEN SCHMÖKERN WUNDERSCHÖNES GESCHENKBUCH. DEN AUTOR: DR. KAI BUCHHOLZ, GEBOREN 1966 IN BERLIN, PHILOSOPH, FREIER AUTOR AUSSTELLUNGSKURATOR. BUCHVERÖFFENTLICHUNGEN: SPRACHSPIEL SEMANTIK (1998). WEGE ZUR VERNUNFT (HG. 1999). LEBENSREFORM 2001). ANDRÉ MASSON 2003). HÖRSPIELE: DEBILE BESPRECHUNG / REVIEW "LIEBE": "DER KURZEN SCHRIFTSSTELLER." INHALTSVERZEICHNIS IST LIEBE? HERMANN HESSE 15 GASTMAHL 20 RENÉ LEIDENSCHAFTEN SEELE 49 HELMUT KUHN ECHTE LIEBT GUTE 53 JOHN WILSON CHECKLISTE 61 WARUM WIR LIEBEN GUY DE MAUPASSANT HAAR 69 DAVID HUME GEGENSTAND URSACHEN HASS 77 STENDHAL 85 JOSÉ ORTEGA Y GASSET LIEBESWAHL 95 HUGH LAFOLLETTE ICH? 110 ODER SEX? JEAN-PAUL SARTRE INTIMITÄT 131 ARTHUR SCHOPENHAUER METAPHYSIK GESCHLECHTSLIEBE 140 VLADIMIR SOLOV'EV SINN 150 IRENÄUS EIBL-EIBESFELDT BINDUNG, LIEBE, SEXUALITÄT PETER SLOTERDIJK SEXUALZYNISMUS 172 PAAR GESELLSCHAFT JEAN-JACQUES ROUSSEAU JULIE 189 DENIS ROUGEMONT TRISTANMYTHOS 202 BERTRAND RUSSELL BEDEUTUNG IM MENSCHLICHEN 214 MAX HORKHEIMER PERSON ALS MITGIFT 222 GESCHLECHTER DURAS LIEBHABER 231 OTTO WEININGER EROTIK ÄSTHETIK 242 BRUNO WILLE PLATONS 249 SIMONE BEAUVOIR LIEBENDE 260 GÖTTLICHE TOD VENEDIG 275 PHAIDROS 292 BARUCH SPINOZA 305 BENEDIKT XVI. GOTT 309 WERT JOHANN WOLFGANG GOETHE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER 325 BLAISE PASCAL ABHANDLUNG 341 SPRACHE, MASOCHISMUS 346 ALAIN FINKIELKRAUT GELIEBTE ANTLITZ 353 ROLAND BARTHES FRAGMENTE EINER SPRACHE 364 OVID LIEBESKUNST 377 ANDREAS CAPELLANUS 384 SØREN KIER, Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftsteller zum Thema Liebe: Von Platon über Descartes bis zu Erich Fromm, von Novalis über Thomas Mann bis zu Marguerite Duras. Dazu gibt der Herausgeber eine Art „Gebrauchsanweisung", wie man die Texte für sein eigenes Leben nutzen kann. Wie Pralinen kann der Leser die Texte Stück für Stück genießen und hat nach der Lektüre das Gefühl, von ihnen bereichert worden zu sein. * Ein Buch zum genussvollen Schmökern und ein wunderschönes Geschenkbuch. Über den Autor: Dr. Kai Buchholz, geboren 1966 in Berlin, Philosoph, freier Autor und Ausstellungskurator. Buchveröffentlichungen: Sprachspiel und Semantik (1998). Wege zur Vernunft (Hg. 1999). Die Lebensreform (Hg. 2001). André Masson (Hg. 2003). Hörspiele: Das debile Besprechung / Review zu "Liebe": "Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftssteller." Inhaltsverzeichnis Was ist Liebe? Hermann Hesse Liebe 15 Platon Das Gastmahl 20 René Descartes Die Leidenschaften der Seele 49 Helmut Kuhn Echte Liebe liebt das Gute 53 John Wilson Eine Checkliste für die Liebe 61 Warum wir lieben Guy de Maupassant Haar 69 David Hume Gegenstand und Ursachen von Liebe und Hass 77 Stendhal Über die Liebe 85 José Ortega y Gasset Die Liebeswahl 95 Hugh LaFollette Warum liebe ich? 110 Liebe oder Sex? Jean-Paul Sartre Intimität 131 Arthur Schopenhauer Metaphysik der Geschlechtsliebe 140 Vladimir Solov'ev Der Sinn der Liebe 150 Irenäus Eibl-Eibesfeldt Bindung, Liebe, Sexualität Peter Sloterdijk Der Sexualzynismus 172 Das Paar in der Gesellschaft Jean-Jacques Rousseau Julie 189 Denis de Rougemont Der Tristanmythos 202 Bertrand Russell Die Bedeutung der Liebe im menschlichen Leben 214 Max Horkheimer Die Person als Mitgift 222 Die Liebe und die Geschlechter Marguerite Duras Der Liebhaber 231 Otto Weininger Erotik und Ästhetik 242 Bruno Wille Die Liebe Platons 249 Simone de Beauvoir Die Liebende 260 Das Göttliche Lieben Thomas Mann Der Tod in Venedig 275 Platon Phaidros 292 Baruch de Spinoza Von der Liebe 305 Benedikt XVI. Gott ist Liebe 309 Sinn und Wert der Liebe Johann Wolfgang von Goethe Die Leiden des jungen Werther 325 Blaise Pascal Abhandlung über die Leidenschaften der Liebe 341 Jean-Paul Sartre Die Liebe, die Sprache, der Masochismus 346 Alain Finkielkraut Das geliebte Antlitz 353 Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe 364 Ovid Die Liebeskunst 377 Andreas Capellanus Über die Liebe 384 Søren Kierkegaard Tagebuch des Verführers 395 Erich Fromm Ist Lieben eine Kunst? 407 Liebende Philosophen Petrus Abaelardus Brief an einen Freund 425 Georg Lukács Sören Kierkegaard und Regine Olsen 434 Ray Monk Wittgenstein als Liebhaber 445 Axel Madsen Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre 457 Paul Feyerabend Grazia, ich und unsere Liebe 464 Autoren und Quellen 477 Zum Weiterlesen 503 Einleitung In seiner 76. Maxime formuliert der große französische Moralist La Rochefoucauld: »Es ist mit der echten Liebe wie mit Geistererscheinungen: Jeder redet von ihr, aber wenige Menschen haben sie je gesehen.« Auch heute noch sehnen sich viele Menschen nach der perfekten Liebe, und auch heute noch kommen nur wenige in ihren Genuss. Wer herausfinden will, woran das liegt, kann sich durch philosophische Einsichten in Sachen Liebe inspirieren lassen. Von Platon bis Schopenhauer, von Pascal bis Sartre und von Kierkegaard bis Russell haben berühmte Philosophen über die Liebe nachgedacht. Es ist lohnenswert, sich in ihre Texte zu vertiefen und ihre Gedankengänge zu verfolgen. Die Ideen und Meinungen, denen man dabei begegnet, sind höchst unterschiedlich. Einige sind klug, abgewogen und weise, andere kühn, stürmisch und voller Poesie - aber sie alle haben ihren eigenen Wert und werfen Licht auf einen anderen Winkel des großen Geheimnisses der Liebe. Die hier zusammengestellte Aus

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch ZVAB.com
Buchservice Lars Lutzer, Bad Segeberg, Germany [53994756] [Rating: 5 (von 5)]
NOT NEW BOOK. Versandkosten: EUR 6.95
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosop - Kai Buchholz (Herausgeber)
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Kai Buchholz (Herausgeber):
Liebe Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber) Amore amor Amour Love Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosop - Taschenbuch

2006, ISBN: 3442077567

ID: 10529188324

[EAN: 9783442077564], Gebraucht, sehr guter Zustand, [PU: Goldmann], LIEBE ANTHOLOGIEN LOVE AMORE AMOR AMOUR WAS DAS HERZ BEGEHRT – 50 ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN DER LIEBE. BAND BIETET EINE WUNDERBARE SAMMLUNG MIT KURZEN, EINGÄNGIGEN TEXTEN KLASSISCHER UND MODERNER PHILOSOPHEN SCHRIFTSTELLER ZUM THEMA LIEBE: VON PLATON ÜBER DESCARTES BIS ZU ERICH FROMM, NOVALIS THOMAS MANN MARGUERITE DURAS. DAZU GIBT HERAUSGEBER ART „GEBRAUCHSANWEISUNG", WIE MAN TEXTE FÜR SEIN EIGENES LEBEN NUTZEN KANN. PRALINEN KANN LESER STÜCK GENIESSEN HAT NACH LEKTÜRE GEFÜHL, IHNEN BEREICHERT WORDEN SEIN. * EIN BUCH GENUSSVOLLEN SCHMÖKERN WUNDERSCHÖNES GESCHENKBUCH. DEN AUTOR: DR. KAI BUCHHOLZ, GEBOREN 1966 IN BERLIN, PHILOSOPH, FREIER AUTOR AUSSTELLUNGSKURATOR. BUCHVERÖFFENTLICHUNGEN: SPRACHSPIEL SEMANTIK (1998). WEGE ZUR VERNUNFT (HG. 1999). LEBENSREFORM 2001). ANDRÉ MASSON 2003). HÖRSPIELE: DEBILE BESPRECHUNG / REVIEW "LIEBE": "DER KURZEN SCHRIFTSSTELLER." INHALTSVERZEICHNIS IST LIEBE? HERMANN HESSE 15 GASTMAHL 20 RENÉ LEIDENSCHAFTEN SEELE 49 HELMUT KUHN ECHTE LIEBT GUTE 53 JOHN WILSON CHECKLISTE 61 WARUM WIR LIEBEN GUY DE MAUPASSANT HAAR 69 DAVID HUME GEGENSTAND URSACHEN HASS 77 STENDHAL 85 JOSÉ ORTEGA Y GASSET LIEBESWAHL 95 HUGH LAFOLLETTE ICH? 110 ODER SEX? JEAN-PAUL SARTRE INTIMITÄT 131 ARTHUR SCHOPENHAUER METAPHYSIK GESCHLECHTSLIEBE 140 VLADIMIR SOLOV'EV SINN 150 IRENÄUS EIBL-EIBESFELDT BINDUNG, LIEBE, SEXUALITÄT PETER SLOTERDIJK SEXUALZYNISMUS 172 PAAR GESELLSCHAFT JEAN-JACQUES ROUSSEAU JULIE 189 DENIS ROUGEMONT TRISTANMYTHOS 202 BERTRAND RUSSELL BEDEUTUNG IM MENSCHLICHEN 214 MAX HORKHEIMER PERSON ALS MITGIFT 222 GESCHLECHTER DURAS LIEBHABER 231 OTTO WEININGER EROTIK ÄSTHETIK 242 BRUNO WILLE PLATONS 249 SIMONE BEAUVOIR LIEBENDE 260 GÖTTLICHE TOD VENEDIG 275 PHAIDROS 292 BARUCH SPINOZA 305 BENEDIKT XVI. GOTT 309 WERT JOHANN WOLFGANG GOETHE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER 325 BLAISE PASCAL ABHANDLUNG 341 SPRACHE, MASOCHISMUS 346 ALAIN FINKIELKRAUT GELIEBTE ANTLITZ 353 ROLAND BARTHES FRAGMENTE EINER SPRACHE 364 OVID LIEBESKUNST 377 ANDREAS CAPELLANUS 384 SØREN KIER, Was das Herz begehrt – 50 Antworten auf die Fragen der Liebe. Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftsteller zum Thema Liebe: Von Platon über Descartes bis zu Erich Fromm, von Novalis über Thomas Mann bis zu Marguerite Duras. Dazu gibt der Herausgeber eine Art „Gebrauchsanweisung", wie man die Texte für sein eigenes Leben nutzen kann. Wie Pralinen kann der Leser die Texte Stück für Stück genießen und hat nach der Lektüre das Gefühl, von ihnen bereichert worden zu sein. * Ein Buch zum genussvollen Schmökern und ein wunderschönes Geschenkbuch. Über den Autor: Dr. Kai Buchholz, geboren 1966 in Berlin, Philosoph, freier Autor und Ausstellungskurator. Buchveröffentlichungen: Sprachspiel und Semantik (1998). Wege zur Vernunft (Hg. 1999). Die Lebensreform (Hg. 2001). André Masson (Hg. 2003). Hörspiele: Das debile Besprechung / Review zu "Liebe": "Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftssteller." Inhaltsverzeichnis Was ist Liebe? Hermann Hesse Liebe 15 Platon Das Gastmahl 20 René Descartes Die Leidenschaften der Seele 49 Helmut Kuhn Echte Liebe liebt das Gute 53 John Wilson Eine Checkliste für die Liebe 61 Warum wir lieben Guy de Maupassant Haar 69 David Hume Gegenstand und Ursachen von Liebe und Hass 77 Stendhal Über die Liebe 85 José Ortega y Gasset Die Liebeswahl 95 Hugh LaFollette Warum liebe ich? 110 Liebe oder Sex? Jean-Paul Sartre Intimität 131 Arthur Schopenhauer Metaphysik der Geschlechtsliebe 140 Vladimir Solov'ev Der Sinn der Liebe 150 Irenäus Eibl-Eibesfeldt Bindung, Liebe, Sexualität Peter Sloterdijk Der Sexualzynismus 172 Das Paar in der Gesellschaft Jean-Jacques Rousseau Julie 189 Denis de Rougemont Der Tristanmythos 202 Bertrand Russell Die Bedeutung der Liebe im menschlichen Leben 214 Max Horkheimer Die Person als Mitgift 222 Die Liebe und die Geschlechter Marguerite Duras Der Liebhaber 231 Otto Weininger Erotik und Ästhetik 242 Bruno Wille Die Liebe Platons 249 Simone de Beauvoir Die Liebende 260 Das Göttliche Lieben Thomas Mann Der Tod in Venedig 275 Platon Phaidros 292 Baruch de Spinoza Von der Liebe 305 Benedikt XVI. Gott ist Liebe 309 Sinn und Wert der Liebe Johann Wolfgang von Goethe Die Leiden des jungen Werther 325 Blaise Pascal Abhandlung über die Leidenschaften der Liebe 341 Jean-Paul Sartre Die Liebe, die Sprache, der Masochismus 346 Alain Finkielkraut Das geliebte Antlitz 353 Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe 364 Ovid Die Liebeskunst 377 Andreas Capellanus Über die Liebe 384 Søren Kierkegaard Tagebuch des Verführers 395 Erich Fromm Ist Lieben eine Kunst? 407 Liebende Philosophen Petrus Abaelardus Brief an einen Freund 425 Georg Lukács Sören Kierkegaard und Regine Olsen 434 Ray Monk Wittgenstein als Liebhaber 445 Axel Madsen Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre 457 Paul Feyerabend Grazia, ich und unsere Liebe 464 Autoren und Quellen 477 Zum Weiterlesen 503 Einleitung In seiner 76. Maxime formuliert der große französische Moralist La Rochefoucauld: »Es ist mit der echten Liebe wie mit Geistererscheinungen: Jeder redet von ihr, aber wenige Menschen haben sie je gesehen.« Auch heute noch sehnen sich viele Menschen nach der perfekten Liebe, und auch heute noch kommen nur wenige in ihren Genuss. Wer herausfinden will, woran das liegt, kann sich durch philosophische Einsichten in Sachen Liebe inspirieren lassen. Von Platon bis Schopenhauer, von Pascal bis Sartre und von Kierkegaard bis Russell haben berühmte Philosophen über die Liebe nachgedacht. Es ist lohnenswert, sich in ihre Texte zu vertiefen und ihre Gedankengänge zu verfolgen. Die Ideen und Meinungen, denen man dabei begegnet, sind höchst unterschiedlich. Einige sind klug, abgewogen und weise, andere kühn, stürmisch und voller Poesie - aber sie alle haben ihren eigenen Wert und werfen Licht auf einen anderen Winkel des großen Geheimnisses der Liebe. Die hier zusammengestellte Aus

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Abebooks.de
Buchservice Lars Lutzer, Bad Segeberg, Germany [53994756] [Rating: 5 (von 5)]
NOT NEW BOOK. Versandkosten: EUR 6.95
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

Details zum Buch
Liebe: Ein philosophisches Lesebuch  von Kai Buchholz (Herausgeber)

Was das Herz begehrt - 50 Antworten auf die Fragen der Liebe.<br /> <br />Der Band bietet eine wunderbare Sammlung mit kurzen, eingängigen Texten klassischer und moderner Philosophen und Schriftsteller zum Thema Liebe: Von Platon über Descartes bis zu Erich Fromm, von Novalis über Thomas Mann bis zu Marguerite Duras. Dazu gibt der Herausgeber eine Art "Gebrauchsanweisung", wie man die Texte für sein eigenes Leben nutzen kann. Wie Pralinen kann der Leser die Texte Stück für Stück genießen und hat nach der Lektüre das Gefühl, von ihnen bereichert worden zu sein.<br /> <br />. Ein Buch zum genussvollen Schmökern und ein wunderschönes Geschenkbuch.<br /> <br /> <br /> <br />

Detailangaben zum Buch - Liebe: Ein philosophisches Lesebuch von Kai Buchholz (Herausgeber)


EAN (ISBN-13): 9783442077564
ISBN (ISBN-10): 3442077567
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2006
Herausgeber: Goldmann

Buch in der Datenbank seit 19.02.2014 16:31:43
Buch zuletzt gefunden am 20.10.2017 20:02:52
ISBN/EAN: 3442077567

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-442-07756-7, 978-3-442-07756-4


< zum Archiv...
Benachbarte Bücher